สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายสุธี  เลาซาง
2. เด็กชายเสน่ห์  วรรณพระศรี
 
1. นางสาวมัลลิกา  วิเวกคีรี
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงติ๊บ  น้อยอ้าย
 
1. นายสุวิชา  กล้ายิ่ง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายทักษิณ  เปียเซ
2. เด็กชายธาวิน  ลุงหมั่น
 
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.25 เงิน 15 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทอและ
2. เด็กหญิงอรุณี  กิตติทัมมากูล
 
1. นางสาวปุณญาพร  พิพัฒน์โสภณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาแส  จะเด๋อ
2. เด็กหญิงวนิดา  จะที
3. เด็กหญิงวาสนา  อาหยิ
 
1. นางมัลลิกา  จี๋แก้ว
2. นางเบญจวรรณ  เวียงพล