สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พยาคำ
 
1. นางเกษร  วุฒิรัตน์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงอารียา  เมืองมูล
 
1. นางสาววีณา  กันทา