สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 1. นายจิ่ง  ไทยใหญ่
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายจายมน  ม่าห่า
2. เด็กหญิงดาว  ยอดเมือง
3. เด็กชายอ่องส่า  จิ่งต่า
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพิรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันทะมูล
2. เด็กหญิงคำมิ  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงดารารุ่ง  ลุงมั่น
4. เด็กหญิงยลดา  ยะวัน
5. เด็กหญิงเมทิกา  ธรรมศิริ
 
1. นางสมใจ  ธนาวุฒิกูร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายป่างทุน  นันตา
2. เด็กหญิงอรรถยา  สมศรี
 
1. นายธีรภัทร์  เทพคำ
2. นายวีระนันท์  เขียวขำ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  คะทือ
2. เด็กหญิงแดง  จิ่งต๊ะ
 
1. นางสาวฝนเหนือ  กันทะวงค์
2. นางสาวสาวิตรี  โชติยา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ชัย
2. เด็กชายสมนึก  นายวงศ์
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุริยัน  ตังแก
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงแสงดาว  นายยอด
 
1. นายอนุสรณ์  แสงดี