สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุนีย์  จะแฮ
 
1. นางอุบล  ทองชัย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 21 1. เด็กชายคมชาญ  นาล้วน
 
1. นางอุบล  ทองชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพล  โปธิใจ
2. เด็กชายนครินทร์  กันทะรส
 
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กงศรี
 
1. นางอุบล  ทองชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงหฤทัย  ใจแก้ว
 
1. นางอุบล  ทองชัย
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ปู่ซุบ
2. เด็กหญิงรัชนีย์  จ่าสี
 
1. นายพงศกร  ฉายะสุโข
2. นายเจริญ  จันที
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  คำอ้าย
2. เด็กหญิงสรวีย์  เป็งสุรินทร์
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  นารัตน์
 
1. นางดรุณี  กันทาปิน
2. นายศักดิ์ศิริน  ระวิวัฒน์