สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุนีย์  จะแฮ
 
1. นางอุบล  ทองชัย
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินต์ศุจี  ปู่ซุบ
2. เด็กหญิงรัชนีย์  จ่าสี
 
1. นายพงศกร  ฉายะสุโข
2. นายเจริญ  จันที