สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงจันธิณี  ปวงปัน
2. เด็กหญิงดลญา  ชัยชุมพร
 
1. นางจินดา  กิริยา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีแสงใส
 
1. นางมะลิวัลย์  วันวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายฉัตรชัย  สิงห์ผาสุข
 
1. นางมะลิวัลย์  วันวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุวรรณ์  อรุณเสวก
2. เด็กชายอนุชา  คำแดง
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายกอบชัย  คำวงค์
2. เด็กชายปฏิภาณ  กาคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวอรสา  เอื้องเขียว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิมใส
 
1. นายเฉลิม  ธงศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐดนัย  มายาต๋า
 
1. นายไกรวิชญ์  ผลบุญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศุภลักภักดีกุล
 
1. นางสาวดวงใจ  พนมไพร