สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายพีรพงศ์   นะริน
 
1. นางผ่องศรี  ขันเล็ก
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสินธ์ไว  พิกุลเคหา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายมอน  นายหล้า
 
1. นางจินดา  กิริยา
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงพรรณิกา  หมื่นนาค
2. เด็กหญิงพันธิตรา  โนจา
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีคำตุ้ย
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงจา  นายเมือง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  มณีโสภณ
3. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ปวนจินะ
 
1. นางเกษร  คำฟู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70.8 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สารแก่น
2. เด็กชายคุณากร  ปลาทอง
3. เด็กชายณัฐดนัย  ชอบชื่น
4. เด็กชายณัฐภูมิ  มณฑา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่ก๋อย
6. เด็กชายทศพร  ชัยวรรณ์
7. เด็กชายมานพ  ฉิมสุข
8. เด็กชายศรายุทธ  หนานใส
9. เด็กชายศักดา  เจริญพร
10. เด็กชายเกษม  จีนะ
 
1. นางรัถิยา  แสงปัก
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงศุภาพร  รู้การงาน
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สมราช
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พานเรือง
 
1. นางสาวอรสา  เอื้องเขียว
 
8 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายสรวิชญ์  ชุดเงิน
 
1. นางพัฒนา  เขียวอ่อน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงสองเมือง  แก้วทอง
2. เด็กชายอนุชาติ  พานเรือง
3. เด็กหญิงอารียา  เทียนช้าง
 
1. นางอำนวย  ดวงคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงอารียา  ไชยวงค์
 
1. นางฉัตรสุดา  บุญทวี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ไทยบุรีรัมย์
2. เด็กชายวัฒนา  มหธนาคม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลุงทา
 
1. นางจินดา  กิริยา