สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศุภวนานุสรณ์
 
1. นางเรณู  สร้อยเพชร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  มาสกลาง
 
1. นางสาวอรุโณทัย  บุญสม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สายสุยา
 
1. นายธวัช  เมืองแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ซาวคง
 
1. นางสาวธันยพร  อุดคำมี
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  จองแหลง
 
1. นายอริยธัช  รพีกาญจน์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  วงศ์วาน
 
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญสม
2. เด็กชายศักรินทร์  การุณวงค์
 
1. นายอริยธัช  รพีกาญจน์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรัญชิดา  โชคนิรันดร์กุล
 
1. นางสาวมาฆะศิริ  แสงดอก
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรชต  คำเงิน
 
1. นางอัษฏาพร  ทองขันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวีระวิชญ์  ชัยชนะ
 
1. นางสาวมาฆะศิริ  แสงดอก
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์ก่ำ
 
1. นางปรียวัลลิ์  วังชะรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณานนท์  คำเรือน
2. เด็กหญิงพีรญาญ์  จิรพิพัฒนพงศ์
3. เด็กชายอติกันต์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางรินดา  รพีกาญจน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยานันท์  กันทะอินทร์
 
1. นางสาวณิฌา  ทรงทวี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงชัชชญา  ปัญโญกิจ
2. เด็กชายวาเลนทิโน่  ดีเสตย์ฟาโน
 
1. นายถนอม  ขันคำ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จรัสสิทธิโชติ
2. เด็กชายภูวิวัชร์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางรัชฎาพร  สวัสติกานนท์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายดิฐกร  เงินสร้อย
2. เด็กชายรัฐนันท์  ขันคำ
 
1. นายสถาพร  ทิพเนตร
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษกร  เดหลุ่ม
2. เด็กหญิงนิดา  มาเยอ
3. เด็กชายสมคิด  เบทูกู่
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงวิริญจ์  กันธะมาลัย
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉวีวงค์
3. เด็กหญิงอิชยาภรณ์  ไพจิตรกุญชร
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงภควรรณ  ชาญประเสริฐกิจ
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ยศวงศ์รัศมี
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยากร  แซ่ต้วง
2. เด็กหญิงวิริทธ์นันท์  สังข์วิเชียร
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ปอเย็น
2. เด็กหญิงศิริมา  เจริญพงศ์
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายธนวัฒน์  อันกลิ้ง
2. เด็กชายภานุวิชย์  สุขปัญญา
3. เด็กชายอนุพงษ์  ทาฟุ่น
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายวสันต์  ธิยันต์
2. เด็กชายสวัสกร  อุปะบุญวงค์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาแก้ว
 
1. นางละออง  แก้วกาศ
 
25 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานต์  แดนหมั้น
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
26 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมจิตร
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
27 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิพร  แก้วคำอ้าย
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
28 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนับดาว  พิมสาร
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูซันนา  ยาวิชัย
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนฤพนธ์  ชัยเสนา
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปสิตา  สิทธิเทพ
 
1. นายว  โชติระวีวัฒน์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคุณานนท์  คำเรือน
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริประภา  ตรีศิลสัตย์
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.2 เงิน 7 1. เด็กชายวชิรวุธ  อุดมเกษตรคีรี
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายไมเคิล  วิลเลียม ฟาร์แรนซ์
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชฎาพร  รุ่งจรัสศิริ
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรินลณี  รูปดี
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงทักษพร  ชมภู
2. เด็กหญิงธัญญาพร  นครสุวรรณ์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เกตุชาญ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนาถชนก  กาวิละ
2. เด็กหญิงนิธิพร  แก้วคำอ้าย
3. เด็กหญิงปารียา  ผูกรัก
4. เด็กหญิงพลินี  จำปา
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วีระประพันธ์
6. เด็กหญิงอรทัย  ปานแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  วิชัย
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงอรทัย  ปานแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  พวงสอาด
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศไนย์  แสงสงค์
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงษ์คำเขียว
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ขันสุรินทร์
 
1. นางเทียบ  แสงสงค์
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนริชรา  สันลาด
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ปอเย็น
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วรรณภีระ
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัชญ์กรณ์  ใสคำ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  แดงซาว
 
1. นายไ  พวงสอาด
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาธิจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กันธวงศ์
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  เขื่อนเก้า
 
1. นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกรีนทร  อ่วมนุ่ม
2. เด็กชายภูมิผไท  หมื่นนามหน่อ
 
1. นายไพโรจน์  พวงสอาด
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายชลชาติ  คิดการงาน
2. เด็กชายนพพนม  สกุลบุญกว้าง
3. เด็กหญิงแสงสุดา  คำใส
 
1. นางสาวกัลยา  วิชัย
 
47 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 12 1. เด็กชายปราณ์  ธรรมวิวรณ์กุล
 
1. นางสาววรรณพร  ปั้นลี้
 
48 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรางคณา  กลิ่นศรีสุข
 
1. Mr.Kevin  Michael Johnson
 
49 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายอนพัทธ์  กันทะมัง
 
1. นางเกศินี  ปัญญาทิพย์
 
50 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
 
1. นางสาวภรภัทร  จีนาแก้ว
 
51 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทียนทอง  อินตารักษา
 
1. MissAlexa  Berman
 
52 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิรประภา  พูลเกตุ
 
1. นางศศิเขมณัฐ  สิญจนาพิมาน
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 61.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภคินี  แซ่ย่าง
 
1. Missying ying  wang
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนัช  แซ่จู
2. เด็กหญิงพัชราพา  อินต๊ะคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแลง
4. เด็กชายภูมิผไท  หมื่นนามหน่อ
5. เด็กชายวชิราวุธ  อุดมเกษตรคีรี
6. เด็กชายวิญญ์วศิน  ชัยชนะ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์ทอง
8. เด็กชายอภิณัฐ  ธรรมจักร
 
1. นายณรงค์  นามธง
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  ศุภวนานุสรณ์
 
1. นางทับทิม  ชื่นใจ
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กชายฐิติโชติ  เกียรติวิบูลย์
2. เด็กชายพงศกร  ปัญญา
3. เด็กชายรพีพัฒน์  ภัทรบรรพต
 
1. นางกัลยกร  คำปัน
2. นางสุภาลักษณ์  ม่วงชาติ
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรวดี  ศิริพรรณวัยกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  ภุมมา
3. เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วคำอุ่น
 
1. นางณัฏฐวรรณ  ทองเหมย
2. นางสุภาภรณ์  ปัญญา