สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังษีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศุภวนานุสรณ์
 
1. นางเรณู  สร้อยเพชร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทัชพร  มาสกลาง
 
1. นางสาวอรุโณทัย  บุญสม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงพชรภรณ์  ซาวคง
 
1. นางสาวธันยพร  อุดคำมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงชัชชญา  ปัญโญกิจ
2. เด็กชายวาเลนทิโน่  ดีเสตย์ฟาโน
 
1. นายถนอม  ขันคำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายดิฐกร  เงินสร้อย
2. เด็กชายรัฐนันท์  ขันคำ
 
1. นายสถาพร  ทิพเนตร
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายกฤษกร  เดหลุ่ม
2. เด็กหญิงนิดา  มาเยอ
3. เด็กชายสมคิด  เบทูกู่
 
1. นางนุสรา  ปวงจักรทา
 
7 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกานต์  แดนหมั้น
 
1. นางปราณี  สุขพันธ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.2 เงิน 7 1. เด็กชายวชิรวุธ  อุดมเกษตรคีรี
 
1. นายวอน  โชติระวีวัฒน์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีวิไล
2. เด็กหญิงอรทัย  ปานแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  พวงสอาด
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายชลชาติ  คิดการงาน
2. เด็กชายนพพนม  สกุลบุญกว้าง
3. เด็กหญิงแสงสุดา  คำใส
 
1. นางสาวกัลยา  วิชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.67 เงิน 12 1. เด็กชายปราณ์  ธรรมวิวรณ์กุล
 
1. นางสาววรรณพร  ปั้นลี้
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายอนพัทธ์  กันทะมัง
 
1. นางเกศินี  ปัญญาทิพย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
 
1. นางสาวภรภัทร  จีนาแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิรประภา  พูลเกตุ
 
1. นางศศิเขมณัฐ  สิญจนาพิมาน
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กชายฐิติโชติ  เกียรติวิบูลย์
2. เด็กชายพงศกร  ปัญญา
3. เด็กชายรพีพัฒน์  ภัทรบรรพต
 
1. นางกัลยกร  คำปัน
2. นางสุภาลักษณ์  ม่วงชาติ