สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายวีระ  กิจเฉย
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ตานัน
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงซื่อ  โจต้า
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ลุงทุน
3. เด็กหญิงมณิภา  ไชยมูล
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายประสิทธิ์  ทรายมูล
2. เด็กชายแอจา  ปู่แส
 
1. นายชนันพัฒน์  ทองทิพย์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนาที  จะยี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จะติ
 
1. นางสาวสุภาวิณี  อุปละ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนวล  ลุงมั่น
2. เด็กชายเมือง  ลุงคำ
 
1. นางสาวผ่องศรี  ปองอมรกุล
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปัญญา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมพิงค์
 
1. นางสาวผ่องศรี  ปองอมรกุล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายปี  ลุงหย่า
2. เด็กชายหล้าหม่อง  ลุงกอ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์