สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายสมชาย  จายอุ่น
 
1. นางสาวอัญชลี   ศรีพุก
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายแสงจอมฟ้า  ลุงซาย
 
1. นางอัญชลี  นันตาวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายศุกร์  ลายใส
 
1. นางอัญชลี  นันตาวงค์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  เบียงแร่
2. เด็กหญิงปูแหยะ  เจเปีย
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปูลา
 
1. นางอำไพ  พรหมโน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงหล้าเหย่น  ลุงหล้า
 
1. นางวรกมล  ทองคำ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงจรรยา  ปะโหล
2. เด็กชายจายเหมี่ยง  กอนะ
3. เด็กชายอ่องแตง  ลุงซอ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  สมยอม