สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายศุกร์  ลายใส
 
1. นางอัญชลี  นันตาวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.6 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงหล้าเหย่น  ลุงหล้า
 
1. นางวรกมล  ทองคำ