สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสิริยากร  เรมุข
 
1. นางรจเรข  สิงหเดช
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิรัฒน์ชา  ศรีคำ
 
1. นางสาวดาววรักษ์  แก้ววอ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  สุมานัน
 
1. นางสาวดาววรักษ์  แก้ววอ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลิตา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  พรหมคำแดง
 
1. นางสาวณีรชา  สุเป็ง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเรือน
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายอินธารา  วิชัย
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญญาภัทร์  เสละคุณ
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธิษณา  โนจา
2. เด็กหญิงสิริยา  นามออ
3. เด็กชายเทวินทร์  อินตา
 
1. นางสาวประภาพร  เปลี่ยนแพล
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรชัย  จันทร์ทองทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐกฤต  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงธนิตา  สำราญ
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ทวีคูณ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เต๋มิจ๊ะ
3. เด็กชายโกสิน  ดียะกาศ
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยองจา
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุภากาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีนวล
 
1. นางสาวสิริวิมล  จันทร์บุญ
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 7 1. เด็กชายคณากร  แก้วแซม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ธรรมมา
3. เด็กหญิงอภิชญา  โปธิ
 
1. นางสาวสิริวิมล  จันทร์บุญ
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายวิชัย  ชัชธรรมสกุล
2. เด็กชายศุภาการ  สายสินธุ์
3. เด็กชายสาธิต  ใจแหว้น
 
1. นางสาวกิตติยา  วงค์รินทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เดคำกาศ
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงสุภาพันธ์  ใสยสาร
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
15 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำมูล
2. เด็กหญิงรดจนาพร  กล้าผจญ
3. เด็กหญิงเกศราพร  นามออ
 
1. นางสาวประภาพร  เปลี่ยนแพล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัสสร  เขื่อนแปง
 
1. นางภัทร์วดี  ปัจจารี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำมูล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวกิตภาส  จันทร์ตา
2. นางสาวจารุวรรณ  รัตนทวีชัยพร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจรรจิรา  ดวงดี
2. เด็กหญิงชนิดพร  อมรพันธ์
3. เด็กหญิงณัศราภรณ์  ปันทัน
4. เด็กหญิงบูซือ  มาเยอะ
5. เด็กหญิงพรรษา  ต่อมแก้ว
6. เด็กหญิงมณฑิรา   ขันตัน
7. เด็กหญิงรัชนีพร   ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงลลิตา  ยาน๊ะ
9. เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญา
10. เด็กหญิงเมธาวี  สุภากาศ
 
1. นายกฤตภาส  จันทร์ตา
2. นายวิรัตน์  ปานหมอก
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชณิลชลา  ยารังษี
2. เด็กหญิงบริมาส  อินลวง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลุนศรีทอง
 
1. นายธวัชชัย  กันตี
2. นางบัวเรียว  จันที
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  กล้าผจญ
2. เด็กหญิงยวิษฐา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอ้อมจันทร์  อายี
 
1. นายธวัชชัย  กันตี
2. นางบัวเรียว  จันที
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  เงินพดด้วง
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  โปธิ
 
1. นายธวัชชัย  กันตี
 
22 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายหน่อ  ลุงลือ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตทิวัส  บุญตุ้ย
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  กองแก้ว
3. เด็กชายธรรมานุสรณ์  ยานรินทร์
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัธภัทร  บุญรอด
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นายกิตติพงษ์  แสงแก้ว
2. นายป๋างพ้า  ลุงออ
3. เด็กหญิงโชติกา  แสนคำปิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  วงค์เจริญ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาธร  อินถา
2. เด็กชายธัญญาภัทร์  เสละคุณ
 
1. นายทวีศักดิ์  ธิมา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 78.75 เงิน 6 1. เด็กชายอัครพงศ์  กานต์นิธิกิตติกุล
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายวันชนะ  ตันเตโช
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กวางต๊ะ
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรษา  ปัญญาดี
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัศราภรณ์  ปันทัน
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สมศักดิ์
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
33 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 -    
34 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปาวงค์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรา
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์  สายเครือตัน
5. เด็กหญิงศิวพร  วิฑูรย์
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายคันจิโร่คุง   ธงแดง
2. เด็กชายณัฐชัย   ปราดกระโทก
3. เด็กชายทักดนัย   อินรส
4. เด็กชายมนัส   มะโนลิ
5. เด็กชายรัฐเขตต์   นุกา
6. เด็กชายอรชุน   ปะละดี
 
1. นายบุญทอง   ต๊ะมูล
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายพิธญา  บุญยศ
2. เด็กหญิงสิริธร  ใจตา
3. เด็กหญิงเมธาวี  สุภากาศ
 
1. นางสาวณีรชา  สุเป็ง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐติกาล  วรรณา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มูลทอง
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรวนัช  เกิดวรรณชัย
2. เด็กหญิงสุขโสภา  ด้วงจิโน
 
1. นางกัญฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปัง
2. เด็กชายสนเทห์  ยาวิลาศ
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณวงค์
2. เด็กหญิงปัทมา  อายี
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาลิตา  ใจวงค์
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงไอยูมิ  อิซุมิ
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
43 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 9 1. เด็กชายอนันตชัย  เดชะบุญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วกองมา