สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสิริยากร  เรมุข
 
1. นางรจเรข  สิงหเดช
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเรือน
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 28 1. เด็กชายอินธารา  วิชัย
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธิษณา  โนจา
2. เด็กหญิงสิริยา  นามออ
3. เด็กชายเทวินทร์  อินตา
 
1. นางสาวประภาพร  เปลี่ยนแพล
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นายกิตติพงษ์  แสงแก้ว
2. นายป๋างพ้า  ลุงออ
3. เด็กหญิงโชติกา  แสนคำปิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  วงค์เจริญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรษา  ปัญญาดี
 
1. นางกัณฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐติกาล  วรรณา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มูลทอง
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรวนัช  เกิดวรรณชัย
2. เด็กหญิงสุขโสภา  ด้วงจิโน
 
1. นางกัญฐ์ษรมณี  ชัยวรรณ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาลิตา  ใจวงค์
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงไอยูมิ  อิซุมิ
 
1. นางทิพวรรณ์  อินสอน