สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโละ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพ็ญพักต์  ผิวทอง
 
1. นางไพลิน  ศิริวิชัย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 26 1. เด็กหญิงมาลินี  ใส้ฝ้า
 
1. นางไพลิน  ศิริวิชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายจ๋ามทุน  ลุงกร
2. เด็กชายทุนส่า  ลุงต่า
 
1. นางสาวแสงเดือน  ญาโน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงคำลี  ลุงติ๊
 
1. นางจารุณี  ธรรมขัน
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรหมจันทร์
 
1. นางจารุณี  ธรรมขัน
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 20 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิทูร
 
1. นางอรนุช  รามศิริ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงสมพร  ลุงละ
2. เด็กชายแดง  ลุงวัน
 
1. นางเชษฐ์ธิดา  ปรารมภ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ลุงตา
2. เด็กหญิงน้ำ  ซอต๊ะ
3. เด็กหญิงปี  ลุงจาย
4. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  คำตุ้ย
5. เด็กหญิงหมาย  อ่างมะนาว
6. เด็กหญิงหลู่  ลุงคำ
 
1. นางวันดี  หงษ์อารีย์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กอนะ
2. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงทุน
3. เด็กหญิงโพง  ลุงกวาง
 
1. นางจารุณี  ธรรมขัน
2. นางสาวแสงเดือน  ญาโน