สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโละ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 26 1. เด็กหญิงมาลินี  ใส้ฝ้า
 
1. นางไพลิน  ศิริวิชัย
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 20 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  วิทูร
 
1. นางอรนุช  รามศิริ