สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงดารา  ป่าเจ๊ะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะเซอ
 
1. นางสาวสุกัลยา  จั่วจันทึก
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนาหญิง  กรองแก้วพนา
2. เด็กชายสมศักดิ์  โสภณเบญจรงค์
3. เด็กชายเด็กชายปัญญาวงศ์  ปัญญาจิตากุล
 
1. นายพิเชษฐ์  สุวรรณ์
2. นางศิโรรัตน์  จำปาวัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดารินทร์  ลอสือ
2. เด็กหญิงนฤมล  ไอยี
3. เด็กหญิงปวีณา  จะลา
4. เด็กหญิงราตรี  เลาะปู
5. เด็กหญิงเมร  ลิจัน
 
1. นางสาวพานุมาศ  ไคร้หมู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยา  ลอสือ
2. เด็กชายจะแฮ  จะคะ
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จะแฮ
4. เด็กหญิงชลพิชา  อินทรจักร
5. เด็กชายวิชัย  จะคะ
 
1. นางสาวพานุมาศ  ไคร้หมู
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายประเสริฐ  จะหวะ
2. เด็กชายอนุพงษ์  จะเซอ
 
1. นายธีรพงษ์  พชรนุกุล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จะหาร
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะมู
 
1. นางสาวชันย์ชนก  ใจอ้าย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 10 1. เด็กชายดาเยละ  จะหยี
 
1. นางลัคนา  สุยะ