สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญานี  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรทัย  วันทะมาศ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพธิ์เวียง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.39 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปอสี
2. เด็กหญิงอรสา  แอกิ๊
 
1. นายอิ่นแก้ว  เกียรติยศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  หวังนอก
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผุยดี
3. เด็กหญิงบัวคำ  ส่างเล็ก
4. เด็กชายศิริชัย  ทองหล่อ
5. เด็กชายอภิรักษ์  บูราณ
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงศศิธร  เอี่ยมศักขี
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  สีสังข์
 
1. นายสมศักดิ์  รักพนาราม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บูราณ
2. เด็กชายธนธร  จะลอ
3. เด็กชายยี่  จองทา
4. เด็กชายสิทธิชัย  ปาราณี
5. เด็กชายเจตริน  ทนน้ำ
6. เด็กชายเนติธร  คุณแก้ว
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อรรคแสง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คุณแก้ว
3. เด็กชายธนกิจ  บูราณ
4. เด็กหญิงพิมพิไล  ดีไธสงค์
5. เด็กหญิงมนต์นภา  หวังนอก
6. เด็กหญิงลัขณา  ตันตะวาโย
7. เด็กชายสมเกียรติ  ใจอินต๊ะ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  พนมทอง
 
1. นางบุญนิศา  ชมภูใหล
2. นางสาววรรณธยา  ขันจันทร์
3. นายสมศักดิ์  รักพนาราม
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 14 1. เด็กชายธวัชชัย  ปัดไธสง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ประภาศรี
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  เรืองรัมย์
 
1. นางจงจิตต์  น้ำคำ