สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรทัย  วันทะมาศ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  โพธิ์เวียง
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  สีสังข์
 
1. นายสมศักดิ์  รักพนาราม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บูราณ
2. เด็กชายธนธร  จะลอ
3. เด็กชายยี่  จองทา
4. เด็กชายสิทธิชัย  ปาราณี
5. เด็กชายเจตริน  ทนน้ำ
6. เด็กชายเนติธร  คุณแก้ว
 
1. นางวรรัตน์  กาบศรี
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 14 1. เด็กชายธวัชชัย  ปัดไธสง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ประภาศรี
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  เรืองรัมย์
 
1. นางจงจิตต์  น้ำคำ