สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงทิพรดา  จันทร์ตา
 
1. นางมนต์สวรรค์  มุกข์มงคลคำ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรัญญา  หน่อจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวณพิชญา  ทะนันชัย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธชัย
 
1. นางสาววราพร  ชินนะมา
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายเชิดศักดิ์  ชัยนิลพันธ์
2. เด็กชายใหญ่  หลวงปัญญา
 
1. นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายสมชัย  ศรีทอง
2. เด็กหญิงหล้า  ลาหุ
 
1. นายณภัทรพงศ์  ชื่นสาคร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายจีระพงษ์  สุขแก้ว
2. เด็กชายชาญณรงค์  สิงห์แก้ว
 
1. นายสงกรานต์  บุญมา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายธณัชชา  แก้วปั๋น
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  มณีพรม
 
1. นายสงกรานต์  บุญมา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายซาน  ลุงกอ
2. เด็กชายอนุพงศ์  จะวอ
3. เด็กชายเงิน  ลาใส
 
1. นายอารวัฒน์  แสงสุวรรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงศศิธร  ดาย้อย
 
1. นายบุญทำ  แผ่นชัยภูมิ