สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำออน
2. เด็กชายวรานุพงค์  โยธาราช
 
1. นางสาวศรัญญา  เตชะวงศ์
2. นางสาวอ้อมพร  พุ่มร่วมใจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงงามงอน  นางสาง
2. เด็กหญิงพรนิภา   ชุ่มมงคล
 
1. นายพฤติพงษ์  บุญมา
2. นายวรนิตย์  มั่นนุช
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณรงค์  ปันตา
 
1. นายสรายุธ  นันทาทอง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ย่าง
 
1. นายสรายุธ  นันทาทอง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายพิจิตร  แสนจัน
2. เด็กชายอายวัง  จางอ่อง
 
1. นายวรนิตย์  มั่นนุช
2. นายโกวิท  โกเสนตอ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายธราดล   นันทร์แก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร   แสนหมู่
 
1. นายวรนิตย์   มั่นนุช
2. นายโกวิท   โกเสนตอ