สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายพนัส
 
1. นางสาวณัฐยา  ชัยลังกา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณ
 
1. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปา  เจนหน่อ
 
1. นางบุษบา  ฉายะสุโข
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงหลู่  นายริน
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติยากร  หว่าหลิ่ง
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเพชร  จะโจ้
2. เด็กหญิงแสงสวย  ลุงกอ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองดี
2. เด็กหญิงนงคราญ  ขุนคำ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางสาวไอยรา  หล้าขัด
 
8 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 7 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  ชัยลังกา
2. เด็กชายศุภณัฐ  แสนนาค
3. เด็กชายสิริวัฒน์  หารพงดง
 
1. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. นางสาวพิสมัย  อินวงศ์
2. นางสาวศุภกร  มูลกวิน
3. นายไพศาล  จันวัน
 
1. นางสาวอุทุมพร   อิ่นยังคำ
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณ์ติพงษ์  กันธา
2. นายอนุศักดิ์  แซ่เท้า
 
1. นางสาวอุทุมพร  อิ่นยังคำ
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชาลญาณ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อิ่นยังคำ
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปันธิดา  ลุงปี่ยา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญมา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เอ้ยอุ่น
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยวงค์
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิประภา  ขุนทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์เวียน
3. นายอนุสรณ์  ศรีวรรณ์
 
1. นางฉันทนัทร์  กองบุญ
2. นางสาวศิริพร  ชัยวงศ์
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนิภา  ถาวร
2. เด็กหญิงพัณนิตา   บุญทา
3. เด็กชายศุภสันห์  ศรีรัตน์
 
1. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
2. นางฉันทนัทร์  กองบุญ
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอไชยะ  นายคำ
2. เด็กชายสมพงษ์  นายติ
3. เด็กชายเอกชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
2. นางฉันทนัทร์  กองบุญ
 
16 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงจารุวรรณ์  อารีย์
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ยาวิราช
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ปัญญาวัง
 
1. นายกรนิวัฒน์  อินเหลือละ
2. นางฉันทนัทร์  กองบุญ
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กชายฉัตรมงคล  วันพระศรี
2. เด็กชายสามมน  ลุงผัด
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยวงค์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ใส่ไอ่
2. เด็กหญิงพัชญาพร  หลวงหนุ่ม
3. เด็กหญิงศศิธร  นุ่มนวล
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทธินิล
5. เด็กหญิงสายใจ  อบสุข
 
1. นางสาวสายพิณ  โพธิรังษี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติมน  กะชา
2. เด็กชายนฤเบศน์  ตัณฑุลวณิชย์
3. เด็กหญิงสุจารี  กดจันทร์
4. เด็กหญิงเกี๋ยง  ลุงออ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจคำ
 
1. นางกนกลดา  บัวหอม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายคำป่าง  คำปัน
2. เด็กชายชินดนัย  บุญเรือง
3. เด็กชายบุญทา  จิ่งตา
4. เด็กหญิงปาลินี  นายแปง
5. เด็กชายยอน  ลุงอ่อง
 
1. นางสาวสายพิณ  โพธิรังษี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  จรินทร์
2. เด็กหญิงยุวดี  คำแดง
3. เด็กหญิงลอด  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงอภิญญา  สาระจันทร์
5. เด็กหญิงอ่อง  นายริน
 
1. นางวิไลวรรณ  ไชยวีรกูล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพันธ์กรานต์  ดวงเล็ก
 
1. นางวิไลวรรณ  ไชยวีรกูล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บุญทรง
2. เด็กชายอภิรักษ์  กุญจนะ
 
1. นางสาวสายหยุด  มาติด
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายรัฐนนท์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายรัตนศรี  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสายหยุด  มาติด
 
25 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงธีรดา  จางคำ
2. เด็กหญิงพิชญา  คำส่าง
3. เด็กหญิงหอม  ลุงตู้
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย
 
26 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายจายวิ  ลุงหริ่ง
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาวิชัย
3. เด็กหญิงบังอร  ทองมู่
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
 
27 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายดารณี  ไอ่มู
2. นางสาวนานะ  จะอื่อ
3. เด็กหญิงเพรียว  จั่นตา
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงเงิน  ลุงมะหะ
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
29 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดิโพธิ์
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
30 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงทอย  คำยอด
2. เด็กหญิงหลู่  นายกอ
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
31 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เล็นคำ
2. เด็กหญิงศิวรรณี  กู่คำ
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
32 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพลอย  แสนใจ
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขแสวง
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
33 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายชุมพล  มูลสุวรรณ์
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
34 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายจายน้อย  ไทยใหญ่
2. เด็กชายยิ่งศักดิ์  นายตาน
3. เด็กชายอัฐกร  แสงภูมิ
 
1. นางสาวนิชาภา  อินทรี
 
35 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กชายณฐภัทร  รักเรือง
2. เด็กชายสมชาย  ลุงมาศ
3. เด็กชายอรุณ  ลุงส่า
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
 
36 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายคำหลู่  ลุงจอง
2. นายธงชัย  ลุงกอ
3. นายสาม  นายตาน
 
1. นายสัญญา  ช่างคำมูล
 
37 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีระพร  อินต๊ะวัง
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
38 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ทิมทอง
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
39 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงมาด  นายคำ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.65 ทอง 5 1. เด็กหญิงซากีนี  มะหะมะ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงซากินี  มะหะมะ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรารถนา  หนั่นตา
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  ศรีเรือน
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุศักดิ์  แซ่เท้า
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ปุกคำ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
46 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปยุดา  บุญหงษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อนันต์สูงเนิน
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อินทรีย์
4. เด็กหญิงสุวรรณ  ลุงคิด
5. เด็กหญิงอ่องแสง  หนานคำ
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  มะลิซอ
 
1. นางยุพา  ทองปรอน
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  เข็มผะกา
2. เด็กชายละ  นายคำ
3. เด็กชายอำไพพร  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายหม่อง  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงหย่ง  ลุงติ๊
3. เด็กชายเสกสรร  ลุงมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงมลฤดี  กุลมงคลชัย
2. เด็กหญิงรจนา  เมืองนะ
 
1. นางสาวพิจิตรา  เหมะธุรินทร์
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงคำนาง  สำสี
2. เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อง
3. เด็กชายดาว  ซอจิ่ง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ตามูล
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นายพิศ
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงติ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรทิพย์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวธนพร  อิทนะ
2. เด็กหญิงนิด   นายแสงหาญ
3. นางสาวบัวขาว  มะโนเนือง
4. นางสาวปภัสสร  ใจแก้ว
5. เด็กหญิงอ๋ามหวาน   นายตาน
6. นางสาวเล็ก  ลุงติยะ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรทิพย์
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุลย์  อานันท์
2. นางสาวนาสอ  จะสี
 
1. นางสาวพิจิตรา  เหมะธุรินทร์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีใจ
 
1. นางสุดารัตน์  เสวะกะ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สันตะโร
 
1. นางณัฏฐกา  ต้องใจ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมา
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐพนธ์   เมืองชื่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เสวะกะ
 
57 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจีราพร  คำแขก
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรวิภา  สยมภู
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสมิตา  ทองคำ
 
1. นางณัฏฐกา  ต้องใจ
 
60 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภชา  สยมภู
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำ  ลุงติยะ
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงนิตยา  อ่องต๊ะ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  อินศรี
2. เด็กหญิงทักษพร   เล็นคำ
3. เด็กหญิงอรดา  เมอจู๋
 
1. นางกชกร  อนาวัน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพนิดา  ยาวิราช
2. เด็กหญิงรุ่งเหน่  ติยะ
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิวัฒน์  จองหม่อง
 
1. นางเสาร์คำ  แสนทาโจ
 
65 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดวงเล็ก
 
1. นางสุวรรณี  ปันที
 
66 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงพนัสนันท์  ยัฏฐะสิริ
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุณนะ
3. เด็กชายสุวัฒน์  อินเสียง
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย
 
67 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำมูล
2. เด็กหญิงน้อง  เมืองใหม่
3. เด็กหญิงแสงจ๋าม  ลุงเสง
 
1. นางอรุณศรี  ตุ่นแก้ว