สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณ
 
1. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
2 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสมิตา  ทองคำ
 
1. นางณัฏฐกา  ต้องใจ