สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงเพชร  จะโจ้
2. เด็กหญิงแสงสวย  ลุงกอ
 
1. นางกชกร  อนาวัน
2. นางสาวนันทนา  โนจิตร
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤษณ์ติพงษ์  กันธา
2. นายอนุศักดิ์  แซ่เท้า
 
1. นางสาวอุทุมพร  อิ่นยังคำ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชาลญาณ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อิ่นยังคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปันธิดา  ลุงปี่ยา
2. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญมา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เอ้ยอุ่น
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กชายฉัตรมงคล  วันพระศรี
2. เด็กชายสามมน  ลุงผัด
 
1. นางสาวศิริพร  ชัยวงค์
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายดารณี  ไอ่มู
2. นางสาวนานะ  จะอื่อ
3. เด็กหญิงเพรียว  จั่นตา
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เล็นคำ
2. เด็กหญิงศิวรรณี  กู่คำ
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพลอย  แสนใจ
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขแสวง
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวธนพร  อิทนะ
2. เด็กหญิงนิด   นายแสงหาญ
3. นางสาวบัวขาว  มะโนเนือง
4. นางสาวปภัสสร  ใจแก้ว
5. เด็กหญิงอ๋ามหวาน   นายตาน
6. นางสาวเล็ก  ลุงติยะ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรทิพย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจีราพร  คำแขก
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพนิดา  ยาวิราช
2. เด็กหญิงรุ่งเหน่  ติยะ
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 16 1. เด็กชายอภิวัฒน์  จองหม่อง
 
1. นางเสาร์คำ  แสนทาโจ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำมูล
2. เด็กหญิงน้อง  เมืองใหม่
3. เด็กหญิงแสงจ๋าม  ลุงเสง
 
1. นางอรุณศรี  ตุ่นแก้ว