สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายพนัส
 
1. นางสาวณัฐยา  ชัยลังกา
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิประภา  ขุนทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์เวียน
3. นายอนุสรณ์  ศรีวรรณ์
 
1. นางฉันทนัทร์  กองบุญ
2. นางสาวศิริพร  ชัยวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงคนึงนิตย์  ใส่ไอ่
2. เด็กหญิงพัชญาพร  หลวงหนุ่ม
3. เด็กหญิงศศิธร  นุ่มนวล
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทธินิล
5. เด็กหญิงสายใจ  อบสุข
 
1. นางสาวสายพิณ  โพธิรังษี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชุติมน  กะชา
2. เด็กชายนฤเบศน์  ตัณฑุลวณิชย์
3. เด็กหญิงสุจารี  กดจันทร์
4. เด็กหญิงเกี๋ยง  ลุงออ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใจคำ
 
1. นางกนกลดา  บัวหอม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  บุญทรง
2. เด็กชายอภิรักษ์  กุญจนะ
 
1. นางสาวสายหยุด  มาติด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายรัฐนนท์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายรัตนศรี  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสายหยุด  มาติด
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงธีรดา  จางคำ
2. เด็กหญิงพิชญา  คำส่าง
3. เด็กหญิงหอม  ลุงตู้
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายจายวิ  ลุงหริ่ง
2. เด็กชายฉัตรชัย  กาวิชัย
3. เด็กหญิงบังอร  ทองมู่
 
1. นายนพฤทธิ์  ฟักแก้ว
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงเงิน  ลุงมะหะ
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดิโพธิ์
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงทอย  คำยอด
2. เด็กหญิงหลู่  นายกอ
 
1. นางสาวแพรวตา  มาบางครุ
 
12 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายชุมพล  มูลสุวรรณ์
 
1. นายปรีชา  มาลัยกุล
 
13 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีระพร  อินต๊ะวัง
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงมาด  นายคำ
 
1. นายภานุพงศ์  มาละดา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงคำนาง  สำสี
2. เด็กหญิงณัชชา  ลุงอ่อง
3. เด็กชายดาว  ซอจิ่ง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ตามูล
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นายพิศ
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ลุงติ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรทิพย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70.75 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีใจ
 
1. นางสุดารัตน์  เสวะกะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สันตะโร
 
1. นางณัฏฐกา  ต้องใจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญมา
 
1. นางเหมือนฝัน  ภิบาลวงษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายณัฐพนธ์   เมืองชื่น
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เสวะกะ
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 23 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดวงเล็ก
 
1. นางสุวรรณี  ปันที
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงพนัสนันท์  ยัฏฐะสิริ
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  กุณนะ
3. เด็กชายสุวัฒน์  อินเสียง
 
1. นางสาวศิรินทร์นภา  ธงชัย