สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายสมพงษ์  ทรายแก้ว
 
1. นางสุชาดา  เวฬุมาศ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวิภาดา  ลุงธรรม
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยยาสิทธิ์
 
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรวลัย  ศรีพรรณ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. นางสาวต้อม  ลุงต๊ะ
2. นางสาวรัฐนันท์  เกษรเกิด
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนวล  ดวงคำ
2. นางสาวฝน  ดวงแค้น
3. นางสาวอรณิช  สวัสดิลักษณ์
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  แสนสุวรรณ์
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์  ลุงคำ
 
1. นางวนิดา  ณะคำปา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงจริยา  ลุงกอยะ
3. เด็กหญิงจิราภา  จันทรา
4. เด็กชายทิวากร  หยั่นนะ
5. เด็กหญิงธันชนก  คำพงศ์
6. เด็กหญิงพลอยใส  ลุงต๊ะ
7. เด็กหญิงภัทรยากร  ลุงติยะ
8. เด็กหญิงวรดา  บังเงิน
9. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงยี่
10. เด็กชายสมเกียรติ  นายหลาว
11. เด็กหญิงสุภาพร  ลุงต่า
12. เด็กหญิงหมวยแดง  ลุงซอย
13. เด็กชายหลาวคำ  ลุงมาศ
14. เด็กหญิงเขมิกา  เกษมวงศ์
15. เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเหม
 
1. นายจรัล  ดิแฮ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 17 1. เด็กชายคำมน  ลุงนุ
2. เด็กชายวันชัย  ลุงส่วย
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมา  ลุงซู่
2. เด็กหญิงสโรชา  ทรายทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ลุงทุน
2. เด็กชายปี  ลุงโอง
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายภาคภูมิ  ลุงป้าง
2. เด็กชายอ่องเครือ  ลุงลือ
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงจาย
2. เด็กชายศรัญญู  คำพงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงอำพร  ลุงหม่า
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงแสงหลู่  นาหลิ่ง
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายหมวยผอง  มุหลิ่ง
2. เด็กหญิงอู  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงแสงอุ่ง  ลุงลือ
 
1. นางสุชาดา  เวฬุมาศ
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกันธิกา  ขันมอน
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ลุงมน
3. เด็กหญิงอติกานต์  ลุงต้า
 
1. นางทิพยา  ประหยัดยอด
2. นางปรานอม  อุปะระ