สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายสมพงษ์  ทรายแก้ว
 
1. นางสุชาดา  เวฬุมาศ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 1. นางสาวต้อม  ลุงต๊ะ
2. นางสาวรัฐนันท์  เกษรเกิด
 
1. นางสาวทัศนีย์  อรุณ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  แสนสุวรรณ์
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายวุฒิชัย  ลุงจาย
2. เด็กชายศรัญญู  คำพงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ธิใจ