สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 79.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงอำพร  ลุงหม่า
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงแสงหลู่  นาหลิ่ง
 
1. นางสาวศิริกัญญา  บุญช่วย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายหมวยผอง  มุหลิ่ง
2. เด็กหญิงอู  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงแสงอุ่ง  ลุงลือ
 
1. นางสุชาดา  เวฬุมาศ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงกันธิกา  ขันมอน
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ลุงมน
3. เด็กหญิงอติกานต์  ลุงต้า
 
1. นางทิพยา  ประหยัดยอด
2. นางปรานอม  อุปะระ