สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.66 ทองแดง 14 1. เด็กชายจุลพล   แสนเหลียว
2. เด็กชายพงษพัฒน์  แสนหมี่
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว    ดวงดี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 17 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จรัสภาคศศิธร
2. เด็กชายนันทวัฒน์   จรัสภาคศศิธร
 
1. นายอิ่นแก้ว    ดวงดี
2. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  แสนจัน
2. เด็กชายธนาธร  เฉลิมพลศักดา
3. เด็กชายเอกราช  ลาหู่
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสนย่าง
2. เด็กชายประวิทย์  แซ่หวู่
3. เด็กชายพลพล  แสนจัน
4. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  แซ่ลี
5. เด็กชายภูวดล  แสนฟู่
6. เด็กหญิงสุพร  อาดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว   ดวงดี
3. นายเอกพันธ์  ทนันไชย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชัยวัตร  แสนจัน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสนหมี่
3. เด็กหญิงดวงสมร  แสนหมี่
4. เด็กชายปิยะพงษ์  แสนลี่
5. เด็กหญิงรุจิกา  แซ่มู
6. เด็กหญิงวิไล  แสนจัน
7. เด็กหญิงสุมาลี  แซ่ก่อ
8. เด็กหญิงอาหมี่  แสนจัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  น้อยหมอ
2. นายอิ่นแก้ว   ดวงดี
3. นายเอกพันธ์  ทนันไชย