สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง 9 สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์ใหญ่
 
1. นางชยาภรณ์  แสนศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายจีรเดช  วันยา
2. เด็กชายเฉลิม  คำอ่อง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ก้อนจำปา
2. นางสาวสุกันยา  ศรีคำชุม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายฉลอง  คำอ่อง
2. เด็กหญิงอ่อน  ปัญญา
 
1. นางสาวผ่องศรี  สิทธิราช
2. นางสาววารีมาศ  รุจิวรรธนะกุล
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กชายนันทเสาร์  นายชัย
2. เด็กชายพิบูลย์  ก๋องคำ
3. เด็กชายอาชา  แซ่หลี่
 
1. นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวทัศนีย์  รักถิ่นพนา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กชายวัฒนชัย  แซมือ
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบดี  แซ่พู่
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนากร  มาเยอะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจารุพักตร์  อินจั้ง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสนจันทร์
 
1. นางณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  น้อยติ๊บ
 
1. นายพจนศักดิ์  กันตีมูล