สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงขวัญตา  แสงคติ
2. เด็กหญิงบัว  เดหลุ่ม
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนาแต๋  แอแล
2. เด็กหญิงสาริณี  อุแสง
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดานเรือง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  พนาธิคุณ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงอรทัย  ธนวรชัย
 
1. นางสาววันดี  วิวัฒน์รัตนกุล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรัตนา  ชีหมื่อ
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุทัศน์  รักสกุลสุขเกษม
 
1. นางสาววันดี  วิวัฒน์รัตนกุล
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรทัย  อาหยิ
 
1. นางมณินทร  สอนเงิน
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ริทู
2. เด็กหญิงปรินดา  รักสกุลสุขเกษม
3. เด็กหญิงอรทัย  ศุภกรดิลก
 
1. นายวิทวัฒน์    ณ วรรณมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จะลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่ห่อ
 
1. นายณรงค์  ฐานคร
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสุวิมล  ล่าพอ
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนจัน
 
1. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันทร์พร  พันธ์ซื่อ
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพันธ์ศักดิ์  จะนุ
2. นายอนุชา  หลู่ดู
3. เด็กชายอนุสรณ์  สาโรจน์
 
1. นายสมพร  กำลังศรี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนิภาพร  อะจอ
2. เด็กหญิงหมี่พู  อาจอ
3. นายอนุชา  หลู่ดู
 
1. นายสมพร  กำลังศรี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิภา  แสนจันทร์
 
1. นายจักรพันธุ์  แสงมูล
2. นายสมมาตรวรัชญ์  วงศ์อนุสกุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงดรุณี  จะก่อ
2. เด็กหญิงนารี  จะจูละบ่า
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซต๋า
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรจนา  อันไฮ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โท่โพ
 
1. นายณัฐพันธ์  ยิฏฐะสิริ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายทศพร  ริทู
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กองา
 
1. นางสาวนฤมล  สุจาศิริวงศ์