สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงขวัญตา  แสงคติ
2. เด็กหญิงบัว  เดหลุ่ม
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนาแต๋  แอแล
2. เด็กหญิงสาริณี  อุแสง
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดานเรือง
 
1. นางสาววิมลวรรณ  พนาธิคุณ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงอรทัย  ธนวรชัย
 
1. นางสาววันดี  วิวัฒน์รัตนกุล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายสุทัศน์  รักสกุลสุขเกษม
 
1. นางสาววันดี  วิวัฒน์รัตนกุล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรทัย  อาหยิ
 
1. นางมณินทร  สอนเงิน
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ริทู
2. เด็กหญิงปรินดา  รักสกุลสุขเกษม
3. เด็กหญิงอรทัย  ศุภกรดิลก
 
1. นายวิทวัฒน์    ณ วรรณมา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสุวิมล  ล่าพอ
 
1. นางภัทราภรณ์  แหลมจริง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิภา  แสนจันทร์
 
1. นายจักรพันธุ์  แสงมูล
2. นายสมมาตรวรัชญ์  วงศ์อนุสกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรจนา  อันไฮ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โท่โพ
 
1. นายณัฐพันธ์  ยิฏฐะสิริ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายทศพร  ริทู
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กองา
 
1. นางสาวนฤมล  สุจาศิริวงศ์