สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จะลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แซ่ห่อ
 
1. นายณรงค์  ฐานคร
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงชลิตา  แสนจัน
 
1. นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75.67 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันทร์พร  พันธ์ซื่อ
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงดรุณี  จะก่อ
2. เด็กหญิงนารี  จะจูละบ่า
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซต๋า
 
1. นางสาวนิรดา  นิรชานันท์