สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ญไธสงค์
 
1. นางอุษา  วรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ถาพิมพ์
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์มี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพันธ์  พงษ์พิทักษ์วาณิช
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะจ้อน
2. เด็กชายพลธนาศักดิ์  ทิพย์ปัญญา
3. เด็กหญิงหยาดดาว  บัญญัติ
 
1. นางพันลภา  ทิศลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อินวิลัย
2. เด็กหญิงนิภา  อิ่นต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงวรรณษา  จะนู
5. เด็กหญิงศศิตา  ลำพูนพงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงคุลิกา  จะลอ
2. เด็กหญิงชาลิสา  ตันตะวาโย
3. เด็กหญิงนงคราญ  ใจยศ
4. เด็กหญิงพนิดา  ศรีนารี
5. เด็กหญิงวารี  ปอตุ้ย
 
1. นางชายุตี  จินดาหลวง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมตา
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  นายชัย
3. เด็กชายศักดา  บูราณ
4. เด็กหญิงอรอุมา  ลุงสม
5. เด็กชายอัษฎา  กาวี
 
1. นางสาวสุภาพร  ชุมศิริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงลลิตา  ไคร้วงค์
 
1. นางชายุตี  จินดาหลวง
 
9 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกันต์  ลุงจอ
 
1. นางชายุตี  จินดาหลวง
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.25 เงิน 12 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยมัง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายคมสัน  เมธา
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพุฒตาล  สังสัมฤทธิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณษา  จะนู
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริยากร  คุ้มสกุลนี
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายศุภกร  บุญประคอง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นายศุภกร  กันไชยต๊ะ
2. เด็กหญิงสรณีย์  ศิริสุนทร
3. นายสุริยา  เรือนบุตร
 
1. นายสมควร  จอมคำ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญตัน
2. เด็กหญิงนัทธพร  เทพศรี
 
1. นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายปิยวัฒน์  มูลกัน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แสนคำ
 
1. นายอนัน  เมืองบัวผัน
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจีระพร  ศรีนารี
2. เด็กชายธงชัย  ปอใส
3. เด็กชายธีรภัทร  ปิยะบุตร
4. เด็กชายวสันต์  นายสาม
5. เด็กชายศิริพงษ์  ดวงปัญญา
6. เด็กหญิงอัจฉรา  เหล็กพิมาย
7. เด็กหญิงไพลิน  ประวัติ
 
1. นายอนัน  เมืองบัวผัน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำโน
2. เด็กหญิงทักษพร  อินทะจันทร์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ลุงซอ
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายอภิวัฒน์  สุกันธา
 
1. นายณัฐภูมิ  อินชัยวงศ์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทนน้ำ
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  สุนเจิม
 
1. นางธเนตรทิพย์  สุภาแก้ว