สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อินวิลัย
2. เด็กหญิงนิภา  อิ่นต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  เอี่ยมสะอาด
4. เด็กหญิงวรรณษา  จะนู
5. เด็กหญิงศศิตา  ลำพูนพงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนปิน