สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่คะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริพร  เพ็ญไธสงค์
 
1. นางอุษา  วรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ถาพิมพ์
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์มี
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.25 เงิน 12 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยมัง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กชายศุภกร  บุญประคอง
 
1. นางศรีไพร  ธรรมวาทิตย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นายศุภกร  กันไชยต๊ะ
2. เด็กหญิงสรณีย์  ศิริสุนทร
3. นายสุริยา  เรือนบุตร
 
1. นายสมควร  จอมคำ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.75 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญตัน
2. เด็กหญิงนัทธพร  เทพศรี
 
1. นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายปิยวัฒน์  มูลกัน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สังสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงกานต์มณี  แสนคำ
 
1. นายอนัน  เมืองบัวผัน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายอภิวัฒน์  สุกันธา
 
1. นายณัฐภูมิ  อินชัยวงศ์