สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายชาญกิจ   ใจคำ
2. เด็กหญิงตรีเนตร   จันต๊ะศิริ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   แก้วกาวี
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจีรัชยา   นวลหว่า
 
1. นางสาวพรพิมล   ธรรมลังกา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายราเชนฐ์   ลุงยาด
 
1. นายรุ่งโรจน์   ศรีพล
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายปาน   ลุงติ
2. เด็กหญิงศสิกร   ใจขุน
 
1. นายรุ่งโรจน์    ศรีพล
2. นางสาววาสนา  กูลนาม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66.25 ทองแดง 16 1. เด็กชายภีมวัฒน์   ทรายตา
 
1. นายชนะศึก   แคร่กระโทก
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรพล    ขวัญธนวลัย
2. เด็กชายอาสั่ง   อาซื่อ
3. เด็กชายเหล่าต๋า   มาเยอะ
 
1. นายสมจิตร    บุญแต่ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจันทร์แก้ว   ไอแส
 
1. นางสาวปภวรินทร์   ปภิณวิชยพลกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ดวงวัน
 
1. นางสาวปภวรินทร์   ปภิณวิชยพลกุล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิกัน   เหมอะโป
2. เด็กหญิงหิรัญญิการ์   พินิจพงษ์
 
1. นายอนุชา    ยาประเสริฐ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอมลณัฐ   สมธง
 
1. นายนายอนุชา   ยาประเสริฐ