สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงจินตนา  สารบูรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เทพบูชา
 
1. นางยลลดา  จารุพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายชัยพร  แซ่ลี้
 
1. นายสมพันธ์  กำทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.64 เงิน 5 1. เด็กชายกัมปนาท  พุ่มคง
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองปนะ
2. เด็กหญิงนีรชา  มาลี
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สมศรี
4. เด็กชายอภิรักษ์  อริยะ
5. เด็กชายเพ็ญภาส  เงาทอง
 
1. นางยลลดา  จารุพันธ์
2. นายสมพันธ์  กำทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กชายชาตรี  จ่าตี๋
2. เด็กหญิงสุจารี  พุทธรักษาจริยา
 
1. นางจันทร์สม  แก้วนาต๊ะ
2. นางยลลดา  จารุพันธ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 90.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ลายอู๋
2. เด็กหญิงจินตนา  สารบูรณ์
3. เด็กหญิงจิราภา  ป้าเงิน
4. เด็กหญิงธนสร  ไชยอุ่น
5. เด็กหญิงธัญสินี  ปัญญา
6. เด็กหญิงปิยนุช  ลุงต๋า
7. เด็กหญิงผอง  จันต๊ะ
8. เด็กหญิงผ่องพรรณ  มานิต
9. เด็กหญิงพรนิภา  โปธิคำ
10. เด็กหญิงภาวิณี  พันแสนกอ
11. เด็กหญิงยุพา  ปะพบ
12. เด็กหญิงวีรยา  สกุลจงวัฒนา
13. เด็กหญิงหง่วย  ลุงก่อหริ่ง
14. เด็กหญิงเขมิกา  ป่าข่า
15. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นายเฉลิมวุฒิ  เกษม
3. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ธรรมราช
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงโป๋  ลุงวาหริ่ง
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
10 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงแสงพร  ทองชัย
 
1. นายสมพันธ์  กำทอง
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศาชล  เทพจักร์
2. เด็กหญิงแดง  ลุงนะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ปินตา
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจคำ
2. เด็กชายเต็ง  ลุงอิ่ง
3. เด็กชายเอกชััย  ลุงก่ำ
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
2. นางสาวเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายโสภณ  พุ่มคง
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.2 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำเอ  เซียมลาย
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ฟุ่มเฟย
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดาพร  โพธิยก
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ชนะชน
2. เด็กหญิงดาว  ลุงชาย
3. เด็กหญิงมุ้ง   ลุงตา
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปู่ยอ
5. เด็กหญิงอรทัย  ปู่เมือง
6. เด็กหญิงอาชิง  แซ่จาง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวแจ่มศรี  ทิพย์บุญราช
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ฟอง  นะ
2. เด็กหญิงนาจูนิ   จะโบ
3. เด็กหญิงรจนา  ลุงทูน
4. เด็กหญิงรุ่งณภา  นายปัน
5. เด็กชายอรุณ  แซ่เหลาะ
6. เด็กหญิงเกณิกา  ลุงซาว
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวแจ่มศรี  ทิพย์บุญราช
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายตรัย  ลุงตา
2. เด็กหญิงปพัชญา  ตาคำ
3. เด็กหญิงศิรินันท์  หมื่อแล
 
1. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
2. นางสาวแจ่มศรี  ทิพย์ฺบุญราช
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพล  ลุงวัน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลุงติยะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ปี้กาใจ
 
1. นางจันทร์สม  แก้วนาต๊ะ
2. นางปานจันทร์  อุปนันท์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐยศ  ธรรมมาศ
2. เด็กชายธนากร  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นายเอกชัย  วิญญา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรากร  ลุงนะ
2. เด็กหญิงนาพะมา  จะอือ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุขใจ
 
1. นางจันทร์สม  แก้วนาต๊ะ
2. นางปานจันทร์  อุปนันท์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตรัณ  เหลืองเจริญกิจ
2. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เขียว
 
1. นายพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นายเอกชัย  วิญญา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายทิวากร  เทียมทัน
 
1. นายจักรกริช  พงษ์อมรพรหม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เฉิง
 
1. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิชัย  แซ่หย่าง
 
1. นางยลลดา  จารุพันธ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่เฉิง
2. เด็กชายบอล  นที
3. เด็กชายปกรณ์  ลุงลายคำ
4. เด็กชายอาฉี  แซ่ค่วง
5. เด็กชายอาทิตย์  ลุงซอ
6. เด็กชายเดือน  ลุงตา
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เกษม
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิพรรณ  บิกิด
2. เด็กชายศุภชัย  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วเรือน
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติ  ลุงต่า
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  มงคล
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง