สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงจินตนา  สารบูรณ์
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เทพบูชา
 
1. นางยลลดา  จารุพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.64 เงิน 5 1. เด็กชายกัมปนาท  พุ่มคง
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงแสงพร  ทองชัย
 
1. นายสมพันธ์  กำทอง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.2 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำเอ  เซียมลาย
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงธิดาพร  โพธิยก
 
1. นายวิชัย  ดรุณกานต์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐยศ  ธรรมมาศ
2. เด็กชายธนากร  แซ่หย่าง
 
1. นางสาวพัชร์นันทน์  ชัยจันทร์
2. นายเอกชัย  วิญญา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แซ่เฉิง
2. เด็กชายบอล  นที
3. เด็กชายปกรณ์  ลุงลายคำ
4. เด็กชายอาฉี  แซ่ค่วง
5. เด็กชายอาทิตย์  ลุงซอ
6. เด็กชายเดือน  ลุงตา
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เกษม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิพรรณ  บิกิด
2. เด็กชายศุภชัย  ธรรมชาติ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วเรือน
 
1. นางสาวอทิตยา  วงศ์ศา
2. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน