สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 21 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ห่วง
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสายธาร  แก้วเมืองมา
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิภาดา  ซาแอ่น
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายจิงทุน  ลุงเล็ก
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วขาว
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมลพร  นายทุน
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายวรวุฒิ  ธรรมเฮ็ง
 
1. นางศรีลา  สมบัติใหม่
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 19 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ลุงทา
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคำแดง  ท่าเปียง
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
10 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิวภรณ์  เด่นพอม
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายมนัสนันท์  โพธิหงษา
2. เด็กหญิงลัดดา  แซ่คอ
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
12 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพงค์  กันศรี
2. เด็กหญิงอุษณีย์  โปธิคำ
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราพร  รจิตพลอย
 
1. นางชื่นสุข  จันทะเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางนันทิวา  สมุทร์หอม
 
15 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายวัชรชัย  แก้วสวัสดิ์
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พรหมเมศร์
3. เด็กชายศุภชัย  แซ่จื๋อ
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ใจเที่ยง
2. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิราพร  ใหม่ลาม
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ชะ
 
1. นางสาวธิดา  สุธรรมสกุล
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนุชา  ตาพรม
 
1. นางสาวเกศรินทร์  จันต๊ะโสภา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
 
1. นางทอง  สุวรรณบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุปราณี  สายสูงเนิน
 
1. นางนันทิวา  สมุทร์หอม
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจันจิรา  จะสอ
2. เด็กชายชยางกูร  บุญสม
3. เด็กชายเสกสรร  คำปวน
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กชายปฏิพล  มาจ๊ะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมวงค์แก้ว
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปิมปา
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุลยา  กะกะ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  รักษายศ
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ทวีอภิรดีอนันต์
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายธนบดี  ลุงตี้
2. เด็กชายอลงกรณ์  ใจทะวัง
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
24 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพรรณ  ปัญโญ
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แซ่หลี่
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
25 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายคำดี  ปิยะ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกสรกติกา
 
1. นายวัลลพ  สักงาม
2. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายจตุมลคล  เรือนคำ
2. เด็กชายลีนวัฒน์  วิมนโนช
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเดช  เหมตาล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นันตา
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปรียานุช  สุขเจริญ
 
1. นางเรณู  เหล่ากาวี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ศรีมา
2. เด็กชายวัชรินทร์  อุ่นบ้าน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  จันต๊ะโสภา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายวทัญญู  ซีคำ
2. เด็กหญิงอัญธิชา  เทพวงค์
 
1. นางทอง  สุวรรณบุตร
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจิราพรรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพสิกา  มาเทพ
 
1. นายไกรศรี  ดวงจิตร
 
32 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนกานต์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงอีหละ  จะโจคา
3. เด็กหญิงไขนภา  ประทีปชุติมา
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กชายคเชนทร์  สภัคไพโรจน์
 
1. นางสาวสาธิกา  คำปวน
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
35 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรินลณี  วิมลโนช
2. เด็กหญิงแสงนนท์  ลุงมาด
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
36 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายนรวิชญ์  พงศ์ประภัสสร
2. เด็กชายศราวุธ  แซ่จือ
3. เด็กชายอาเหว่ย  แซ่หยาง
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปิวรรณนา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงนันทรักษ์  พานแก้ว
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กชายสุกฤต  แซ่หยาง
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญา
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตต์อารีย์  ศักดิ์ชัยพิบูลณ์
2. เด็กชายบริวัตร  เพ็ญปัญญา
 
1. นางสาวปิณฑิรา  พรหมนุชานนท์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้องหนึ่ง  ยอแฉะ
 
1. นางชื่นสุข  จันทะเจริญ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลักษิกา  เลา
 
1. นายวิราพร  มาสกลาง
 
42 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปพิชญา  แซ่เต้น
 
1. นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธิ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 51.6 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์   ใจโพธิ์
 
1. นางวิราพร   มาสกลาง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศุวิมล  แก้วมณี
 
1. นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธิ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญสม
2. เด็กหญิงอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงโม  กาหริ่ง
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
2. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายรัชพล  แซ่เซิง
 
1. นางนันทิวา  สมุทร์หอม
 
47 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมชัย
 
1. นางสาวกานต์รวี  ประหยัดยอด
2. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
48 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมานีสุข  พนัสบดีรุ่ง
2. เด็กชายศรันย์  ใจทะวัง
 
1. นางสาวกานต์รวี  ประหยัดยอด
2. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตี๋เล็ก  ลุงต๋า
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธไชย
 
50 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ใจโพธิ์
 
1. นางสาวภัทรินญา  กิติ
 
51 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 14 1. เด็กชายกิติกร  ธรรมศรี
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วสุริยะ
3. เด็กหญิงประภัศร  แซ่หวัง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ทรงทวี
2. นางสาวมิตรธิดา  ลุงต๊ะ
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่เหลียง
2. เด็กชายราชพฤกษ์  โปธิ
3. เด็กชายอาทิตย์  ลุงตี้
 
1. นางสาวอรยา  กันธารักษ์