สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสายธาร  แก้วเมืองมา
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายจิงทุน  ลุงเล็ก
 
1. นางสิริกัญญา  มานพจันทร์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วขาว
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายมนัสนันท์  โพธิหงษา
2. เด็กหญิงลัดดา  แซ่คอ
 
1. นางจำนงค์  ใหม่คำ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิราพร  รจิตพลอย
 
1. นางชื่นสุข  จันทะเจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วสุข
 
1. นางทอง  สุวรรณบุตร
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจันจิรา  จะสอ
2. เด็กชายชยางกูร  บุญสม
3. เด็กชายเสกสรร  คำปวน
 
1. นายอินทร  สมบัติใหม่
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายธนบดี  ลุงตี้
2. เด็กชายอลงกรณ์  ใจทะวัง
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพรรณ  ปัญโญ
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  แซ่หลี่
 
1. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายคำดี  ปิยะ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เกสรกติกา
 
1. นายวัลลพ  สักงาม
2. นางวิลาวัลย์  ชมสวน
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชนกานต์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงอีหละ  จะโจคา
3. เด็กหญิงไขนภา  ประทีปชุติมา
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรินลณี  วิมลโนช
2. เด็กหญิงแสงนนท์  ลุงมาด
 
1. นางสาวอนัญญา  กันสีนวล
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ธรรมพิทักษ์
2. เด็กชายสุกฤต  แซ่หยาง
 
1. นายธวัชชัย  ปัญญา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศุวิมล  แก้วมณี
 
1. นางสาวประภาพร  วรรณประสิทธิ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายรัชพล  แซ่เซิง
 
1. นางนันทิวา  สมุทร์หอม