สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วสุข
 
1. นางรัชนีั  คำวินิจ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธืิดารัตน์  บดีรัฐ
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงหทัยพร  มโนวร
 
1. นางศรัญญา  แสนมูล
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงส้ม  นายหม่า
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปั๋น  ละวัน
2. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณใจ
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญลิลา
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  ไชยวงค์
 
1. นางกนิษฐา  ชื่นใจ
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชีวรณ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงไพลิน  อินทนนท์
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุญชนิด  กองเพ็ง
2. เด็กชายยุภารัตน์  เมืองสาด
3. เด็กหญิงสุภัตรา  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภา  มูหริ่ง
2. เด็กหญิงจุติประภา  วงค์ษา
3. เด็กชายนพกร  สมบัติพุทธคุณ
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษ  ชมภู
2. เด็กชายทินบัติ  ย่านสากล
3. เด็กชายธรพัฒน์  นิยมเกียรติไพศาล
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิรันดร์  สินเพิ่มทวีพงศ์
2. เด็กชายสันติสุข  เรือนวัน
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  ชมพู
2. เด็กหญิงปั๋น  ละวัน
3. เด็กหญิงมอญ  นายอ่อง
4. เด็กหญิงรพีพร  ทรายคำ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  งูพิษ
 
1. นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า
2. นายไกร  กุศล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  บานเย็น
2. เด็กชายภควัตร  คำฟู
3. เด็กชายสุทธพันธ์  คำอินตา
4. เด็กชายอนุวัตร  คำเทพ
5. เด็กชายอุกฤษฎ์  งูใหญ่
 
1. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกืด  ลาปาน
 
1. นางอรพิน  ฟองสมุทร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรนันท์  ปันตา
 
1. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กาบแฝง
2. เด็กชายวุฒิฐิสิทธิ  ทรายมูล
 
1. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แก้วเป้า
2. เด็กชายเจนณรงค์  งูใหญ่
 
1. นางรัชนี  คำวินิจ
2. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 20 1. เด็กหญิงจินตนันท์  โอ๊ะพรม
2. เด็กชายชิงชัย  ดุโย
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
2. นายศราวุธ  สระบุตดี
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภานุพงษ์  เสาร์ต๋าคำ
2. เด็กชายยอดเครือ  คำจันทร์
 
1. นายเกษม  ไทยเจริญ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมชัย
 
1. นายไกร  กุศล
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมอญ  นายอ่อง
 
1. นายไกร  กุศล
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงมอญ  นายอ่อง
 
1. นายไกร  กุศล
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเอมอร  พิไลนพ
 
1. นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า
 
25 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  สมร่าง
2. เด็กชายกวีพัฒน์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีตา
4. เด็กหญิงชิวาพร  คำด้วง
5. เด็กหญิงดรุณี  พงษ์เด็ด
6. เด็กหญิงทิราพร  ลุงจิกต๊ะ
7. เด็กหญิงทิืวาพร  พงษ์ชัย
8. เด็กหญิงน้ำฝน  จริงแล้ว
9. เด็กหญิงบัว  ลุงเล็ก
10. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมชัย
11. เด็กหญิงมนรดา  นาคสนธิ์
12. เด็กชายมนัสวิน  จำรัส
13. เด็กหญิงวริศรา  บุญมา
14. เด็กหญิงหฤทัย  เศษสุวรรณ์
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญเรือง
16. เด็กชายอัสรา  บุญทาทิพย์
17. เด็กหญิงเชียงมั่น  เซียมลาย
18. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นเรือน
19. เด็กหญิงเมฑารัตน์  รักซื่อดี
20. เด็กหญิงเอมอร  พิไลนพ
21. เด็กหญิงไพลิน  อินทนนท์
 
1. นายณัฏฐ์  จันทร์หล้า
2. นางภัทรา  อินภิบาล
3. นายไกร  กุศล
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจาย  ลุงอู
2. เด็กชายธวัชชัย  คูติ
3. เด็กชายไตรรงค์  ละป้าน
 
1. นางนภาพรรณ  ใจป้อม
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภควัตร  คำฟู
2. เด็กชายมนตรี  คุณศรี
 
1. นายนที  นาคทอง
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคำโหย่ง  ละวัน
2. เด็กหญิงดวงหทัีย  ละยอย
3. เด็กหญิงแสงจริง  ละวัน
 
1. นางนภาพรรณ  ใจป้อม
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชิวาพร  คำด้วง
2. เด็กหญิงอ่องเหมย  แซ่หรอ
 
1. นายนที  นาคทอง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายธีรนันท์  ปันตา
2. เด็กชายมนัสวิน  จำรัส
 
1. นายนที  นาคทอง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงวัชราพรรณ  หน่อฤทธิ์
 
1. นางนภาพรรณ  ใจป้อม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเอมอร  พิไลนพ
 
1. นางนภาพรรณ  ใจป้อม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงเมฑารัตน์  รักซื่อดี
 
1. นางนภาพรรณ  ใจป้อม
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัชรกร  วงค์หน่อ
 
1. นางพูลศรี  เตรียมวิศิษฎ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงคำข่อง  กอนจิ้น
2. เด็กหญิงคำน้อง  คำแก้ว
3. เด็กหญิงทิราพร  พงษ์ชัย
 
1. นางรัชนี  คำวินิจ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงปั๋น  ละวัน
3. เด็กหญิงสอง  ละวัน
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงจามหอม  ลุงวิ
2. เด็กหญิงมอนดาว  ลุึงจ้อง
3. เด็กหญิงออน  เซียมลาย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แก้วพรม
2. นางวิภารัตน์  จักรมานนท์