สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วสุข
 
1. นางรัชนีั  คำวินิจ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปั๋น  ละวัน
2. เด็กชายพิพัฒน์  วรรณใจ
 
1. นางภัทรา  อินภิบาล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐิติมา  ชีวรณ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงไพลิน  อินทนนท์
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุญชนิด  กองเพ็ง
2. เด็กชายยุภารัตน์  เมืองสาด
3. เด็กหญิงสุภัตรา  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาวจตุพร  วงค์สม
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชิวาพร  คำด้วง
2. เด็กหญิงอ่องเหมย  แซ่หรอ
 
1. นายนที  นาคทอง