สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายบุญ  หนั่นต๋า
2. เด็กหญิงมาลินี  นิยม
 
1. นางคัทลียา  หนองภักดี
2. นางสาวพัฒจนา  วรรณรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายภากร  ลุงกั่นทะ
 
1. นางสาวไพรินทร์  ทนงกิจ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนลินี  อินขัติ
2. เด็กหญิงสุชีรา  สุภารักษ์
 
1. นางคัทลียา  หนองภักดี
2. นางสาวไพรินทร์  ทนงกิจ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจ๋ามเปา  ลุงอุ้ย
2. เด็กหญิงรัตน์ชดาภร  แสงคำ
3. เด็กหญิงอทิตยา  กาบขิง
 
1. นายสมเกียรติ์  ศรีเป็ง
2. นายเมธี  บุตรต๋า