สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสัณหณัฐ   ศรีประเสริฐ
 
1. นางไพรินทร์   คอทอง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    มณีวรรณ
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรจนา   ลุงมาด
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.75 เงิน 10 1. เด็กชายชญานนท์   สุภาวงศ์
2. เด็กชายพลวัฒน์    กุณารี
3. เด็กหญิงรัศมี   เหล่าเฉิ่น
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐกร   ศรียานะ
2. เด็กชายอรรถพร    กันธะวงค์
 
1. นายบุญเจิด   สมบูรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.33 เงิน 6 1. เด็กชายวิมล   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงสุพิชญา   สมอ๊อด
3. เด็กชายอภิชาติ   กุยน้อย
 
1. นางแสงสุรีย์   เทียนแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 73.51 เงิน 8 1. เด็กชายมน   จิ่นต๊ะ
2. เด็กชายเฉลิมวงค์   บุญธรรม
 
1. นายบุญเจิด    สมบูรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายขจรศักดิ์   เมืองมา
2. เด็กชายสมชาย   ลุงจ่า
3. เด็กชายหมั้น   นายจื่น
4. เด็กชายอนันต์   จั๋นต๊ะ
5. เด็กชายอ่องคำ   จันทิมา
 
1. นายประพัฒน์   น้ำจำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจำหลู่   ลุงมล
2. เด็กหญิงจิตสุภา   ลุงวิ
3. เด็กหญิงฉันทนา   ศิริ
4. เด็กหญิงนิรชา   เดชะ
5. เด็กชายมอแดง   นายนุ
6. เด็กหญิงวรัญญา   พยอมหอม
7. เด็กชายสน   ลุงแดง
8. เด็กชายหมั้น   นายจื่น
9. เด็กชายอรรถพล   กันธะวงค์
10. เด็กหญิงเดือน   ปอลอด
 
1. นายประพัฒน์   น้ำจำ
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แสนสุเนตร์
2. เด็กชายหนุ่ม   หลู่
3. เด็กชายอ่องพิ่ว   ลุงต๊ะ
 
1. นางศิริธร   สุวรรณพงษ์
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายพงศกร    พงษ์จันตา
2. เด็กชายอรรถชัย   คนงาม
3. เด็กชายโชคชัย   ลุงคำ
 
1. นางศิริธร   สุวรรณพงษ์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงนริศรา   ลีฬหสุรพันธ์
 
1. นางศิริธร   สุวรรณพงษ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซื่อ   ปู่ตี๊
2. เด็กชายอ่อง   ปู่ตี้
3. เด็กชายโซ   ซานอ๋า
 
1. นายเสถียร   ปัญญาธรรม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา   พรมมูล
2. เด็กชายจิระวัฒน์   บุญมาก
3. เด็กหญิงที    ปากน้อย
4. เด็กชายปาน   หลู่
5. เด็กชายภานุพงษ์   กุณา
6. เด็กชายเศรษฐพงษ์   เงินพิง
 
1. นายเสถียร   ปัญญาธรรม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทองยู
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ขำทุ่ง
3. เด็กหญิงฉันทนา  ศิริ
4. เด็กชายณัฐกร  ศรียานะ
5. เด็กหญิงนิรชา  เดชะ
6. เด็กชายนิรันดร์  ลุงคำ
7. เด็กหญิงบัวคำ   ลุงเสาร์
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ฟองคำ
9. เด็กชายอรรถพล  กันธะวงค์
 
1. นายเสถียร   ปัญญาธรรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ทองยู
 
1. นางเตือนใจ   ปัญญาธรรม
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดวงดี   คำเทพ
2. เด็กชายอภิวัฒน์   หานาวี
3. เด็กชายเมือง   ซานอ๋า
 
1. นางศิริธร   สุวรรณพงษ์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย    คำมาเรือน
2. เด็กชายสุกิจ   แซ่ลี
 
1. นางศิริธร    สุวรรณพงษ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประมวล   ลุงเสาร์
 
1. นางศิริธร   สุวรรณพงษ์