สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. นายปาย  ลุงลาย
2. นางสาวพิชชานันท์  จะสือ
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์
2. นางสาววาสนา  โนจ๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่จื้อ
2. เด็กหญิงรพีพร  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  คำเมืองสา
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัตพงษ์  ปู่แส
2. เด็กชายธวัชชัย  แซ่หลี่
3. เด็กชายนวคุณ  แซ่เจียง
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิ่ง  ลุงจ่าม
2. เด็กชายปิยะพงศ์  แซ่กู
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประกาศิต  แซ่หู
2. เด็กชายวิบูลย์  แซ่มู่
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงบุปผาชาติ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงวิภา  จะที
3. เด็กหญิงศริญญา  ใจจำรัสดีเลิศ
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่มู่
5. เด็กหญิงสุวลี  แซ่เผิง
6. เด็กหญิงเพ็ญ  แซ่เฉิน
 
1. นางบุญยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายราชันย์  พรหมเถาว์
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นางสาวจตุพร  แซ่เหว่ย
2. นางสาววาศินี  แซ่หลิว
3. นางสาวสายฝน  แซ่ภู่
4. นางสาวสุชาดา  แซ่หลู่
5. นางสาวอาโซย  แซ่เจ้า
6. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่จื้อ
 
1. นางบุญยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายราชันย์  พรหมเถาว์
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรภี  แซ่หวัง
 
1. นายธนภัทร   บาลชัย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. นายสมชาย  ลุงทุน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่มู่
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์
2. นายศราวุธ  เมืองมูล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายสนิท  แซ่มู่
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์