สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. นายปาย  ลุงลาย
2. นางสาวพิชชานันท์  จะสือ
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์
2. นางสาววาสนา  โนจ๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิ่ง  ลุงจ่าม
2. เด็กชายปิยะพงศ์  แซ่กู
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. นางสาวจตุพร  แซ่เหว่ย
2. นางสาววาศินี  แซ่หลิว
3. นางสาวสายฝน  แซ่ภู่
4. นางสาวสุชาดา  แซ่หลู่
5. นางสาวอาโซย  แซ่เจ้า
6. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่จื้อ
 
1. นางบุญยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายราชันย์  พรหมเถาว์
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายสนิท  แซ่มู่
 
1. นายราชันย์  พรหมเถาว์