สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่จื้อ
2. เด็กหญิงรพีพร  แซ่หลี่
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  คำเมืองสา
 
1. นายอภิรัก  อภิวงค์งาม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงบุปผาชาติ  แซ่หลี่
2. เด็กหญิงวิภา  จะที
3. เด็กหญิงศริญญา  ใจจำรัสดีเลิศ
4. เด็กหญิงศิริพร  แซ่มู่
5. เด็กหญิงสุวลี  แซ่เผิง
6. เด็กหญิงเพ็ญ  แซ่เฉิน
 
1. นางบุญยนุช  สุวรรณไตรย์
2. นายราชันย์  พรหมเถาว์
3. นางสาวสนทยา  บาลเย็น
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 71.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรภี  แซ่หวัง
 
1. นายธนภัทร   บาลชัย