หัวข้อประกวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
กิจกรรม--->1.วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 1-3 และ 2.รวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1-3
หัวข้อประกวด
 

 
1.1 เยาวชนไทย ใส่ใจภาวะโลกร้อน
 1.2 รักษ์วิถีล้านนา นำพาสู่อาเซียน
 1.3 84 พรรษา น้อมนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
 1.4 เยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด
 1.5 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม--->3.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ช่วงชั้นที่ 3 และ 4.การแข่งขันเขียนภาพสีเอกรงค์ ช่วงชั้นที่ 3

หัวข้อประกวด

  2.1 ภาพวิถีไทย
 2.2 ภาพไทยวนวรรณคดี
 2.3 ภาพประเพณีไทย

กิจกรรม--->5.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
หัวข้อประกวด
 
3.1 84 พรรษา น้อมนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
 3.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3.3
เยาวชนไทย ใส่ใจภาวะโลกร้อน
 3.4
รักษ์วิถีล้านนา นำพาสู่อาเซียน
 3.5
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม--->6.การสร้างภาพปะติด ช่วงชั้นที่ 1-3
หัวข้อประกวด
 
4.1 โลกสวยด้วยมือเรา
 4.2
84 พรรษา น้อมนำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
 4.3
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4.4 สวนสัตว์แสนสวย

กิจกรรม--->7.ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ 1-2-3
หัวข้อประกวด
 
5.1 สวนสัตว์แสนสวย
 5.2 ประเพณีไทย
 5.3 การละเล่นเด็กไทย
 5.4 ชุมชนของเรา
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 16:56 น.