หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cmi2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางอัญชลี ชัยอินทร์โรงเรียนบ้านดอนแก้วประธาน
2. นางดวงใจ ธรรมชัยโรงเรียนป่าฮิ้นกรรมการ
3. นางวลิณีย์ ธนันอมรนงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
4. นางชะอ้อน พรมญาณโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางนิตยา ศรีพวกโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสงวน ปินทะนาโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะประธาน
2. นางอาภรณ์ สุนันต๊ะโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสาวศิริกาจญณ์ จอมนวลโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นายมงคล มนูญชัยโรงเรียนบ้านหนองมะจับกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมใจ ใบชมภู่โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธาน
2. นางพัชรินทร์ คณะนัย โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางรัชนี สุวรรณนาคะโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางจิราณี นันติโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวิไลพร สุพรรณมณีโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
2. นางดลนภา กุณราชาโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
3. นางสุนีย์ พุทธิโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางเคลือวัลย์ พรพ่วงโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ไชยถาโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ คอทองโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นางวรินทร ศรีนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองกรรมการ
3. นายกฤษณา จันทร์ตานนท์โรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางกัลยา ทองนาคโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจินดาภรณ์ พวงเพชรโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
2. นางสาวอำเพียร สุริยาโรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
3. นางกาญจนา โปธาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางวัฒนา ปรีดีโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรัชต์รัตน์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในประธาน
2. นางสาวธนิกานต์ ทาอ้ายโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
3. นางศุภวรรณ ทองคำโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางทัศนาภรณ์ สุธรรมแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางอรพิน หมั่นแสวงโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอรทัย พิบูลย์โรงเรียนบ้านกองแหะประธาน
2. นางสาวอุ่นเรือน อินทะวันโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ บรรเรียนกิจโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
4. นางสุวิมล สุวรรณเรืองโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
5. นางราตรี ศิริเขตต์โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลำดวน สุริยวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางจงรักษ์ กันทะวงศ์โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
3. นางสาวศิรินทรา มหาสิงห์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ โปธาโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางวัลลีย์ ผลวัฒนะโรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายณัฎปกรณ์ ศรีพระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธาน
2. นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ กุลกิตติโกวิทโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางสุพิน สาลักษณ์โรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ศุภาวิศิษฐ์โรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางสาวิตรี พิมพันธ์ดีโรงเรียนวัดทรายมูลประธาน
2. นางไพรวรรณ์ สังข์วงศ์โรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองกรรมการ
3. นางเยาวเรช อุตตะมะติงโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นางสุมาลี สมบูรณ์โรงเรียนบ้านป่าบงกรรมการ
5. นางเสมอแข อภิรมยานนท์โรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักขณา คำสารโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาประธาน
2. นายวัตสัน กองรัตน์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางพรรณิภา สิทธิสังข์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางอรวรรณ ปัฎสาศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุทัศน์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านกาดฮาวประธาน
2. นางตะเพียรทอง นันทมานพโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
3. นางสาวหทัยวัลย์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
4. นายมงคล สุวรรณราชโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านแม่โจ้เลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ชื่นพัฒนพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในประธาน
2. นางสาวมยุรี ซาวจำปาโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ แสงวงศ์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นายอภิชัย เคหังโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางพัชรา ปิจมิตรโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพจนา ทิศรำวังโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธาน
2. นางนนท์ลดา ละไมโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นางรุจินันท์ โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
4. นางจิระพร กิ่งเพชรเสรีชนโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางกฤษนา มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ สอาดล้วนโรงเรียนชุมชนบ้านดงประธาน
2. นางอัจฉราพร ย่างไพบูลย์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายนิวัติ บุปผาชาติกุลโรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
4. นางปาริฉัตร สมบูรณ์วงศ์โรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางสายสุนีย์ บุปผาชาติกุลโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินประธาน
2. นางวีราภรณ์ กาใจโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ยะยองโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
4. นางไพรวัลย์ ปินทะนาโรงเรียนบ้านสันคะยอมกรรมการ
5. นางสาวประภาพรรณ จันทร์แสนตอโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางปราณี มีลาภโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา โพธิสุวรรณโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางพลอยปภัส คำภีระโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
5. นางปราณี มีลาภโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางงามตา ชุ่มมาลีโรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองประธาน
2. นายสุชาติ สุระอาษาโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา แก้วโม่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
4. นายกฤศน์วรรต บัวเรียวโรงเรียนบ้านแม่ย่อยกรรมการ
5. นายยะเปา แซ่เฒ้าโรงเรียนบ้านผาหมอนกรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ดุมดกโรงเรียนวัดยั้งเมินประธาน
2. นางบัวจันทร์ มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางพัฒน์นรี ศรีพายัพโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางรุ้งสุดา บุตรดาโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
5. นางพนมวรรณ จันทร์เลิศโรงเรียนบ้านแม่เลากรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ธีระแนวโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าประธาน
2. นายประพันธ์ สามารถ โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ ธิปันโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางสาวสมศรี ยะกลิ้งโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นางปวีณา พงศ์ปัญญาศุภโชติโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท แบล็คเค็ทโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางสาวอัปสร ศิลปาจารย์โรงเรียนบ้านแม่สากรรมการ
3. นายศรีไพร กุณาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
4. นายอภินพ ธนะสารโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. นายรัชพล ลอยมีโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทพร ทิพย์พนะโรงเรียนแม่ขะปูประธาน
2. นางนงคราญ จิตรจงโรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ปัญญาดีโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ศรีกุณะโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
5. นางสังวาลย์ เขตคามโรงเรียนบ้านสันศรีเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอุดม ปุกปันโรงเรียนพร้าวบูรพาประธาน
2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นางสาวอิสรีย์ สถานสถิตย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
4. นางพิสวาท ศรีบุรีโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นางสุพาณี ศรีนวลโรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา มันทะเลโรงเรียนวัดปางมะกล้วยประธาน
2. นายศักดิ์นรินทร์ วงษาอินทร์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายบรรเทิง โสภาพิมพ์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายประพันธ์ ชัยวงค์โรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
5. นางผกากรอง รักษากิจโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กุนาสิงห์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีประธาน
2. นายภัคคุณ นามวงศ์โรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
3. นางรัตนา สิทธิราชโรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
4. นางเดือนฉาย วัชรวีรกุลโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์7กรรมการ
5. นางเอื้อมเดือน โพลาลัยโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา สิทธิราชโรงเรียนพร้าวบูรพาประธาน
2. นายประหยัด อินตะกันโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นางวลี จักร์คำปันโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
4. นางสุทิม ปินตาโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อุดหนุนโรงเรียนบ้านริมใต้เลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางนวพร สุวรรณ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วงศ์ทินบดีโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช ศรีทันโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อุทัยผลโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ศิริจันทร์ชื่นโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางวลัยพร อินเอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อุทัยผลโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
4. นายประพันธ์ ไชยวงค์โรงเรียนร่ำเปิงวิทยากรรมการ
5. นางดาเรศ อามะลิโรงเรียนบ้านบวกเปาเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ หิตะวนิชโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงประธาน
2. นางลัดดาวัลย์ เขียนคำโรงเรียนหนองหล่มวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณัฐยาน์ ดีขำโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวบัวผัน กิดาโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
5. นางพรพิมล สามสายโรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีสมัย ขัตติยะโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธาน
2. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
3. นางราตรี คนเพียรโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
4. นางสาวทิตยา หม่อแปล่โรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นางสร้อยทอง ภูริทัศนานันท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธาน
2. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
3. นางสาวเดือนนวล สมเพาะโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนบ้านงิ้วเฒ่ากรรมการ
5. นายฤทธิรงค์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านสันกลางเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านปางขุมประธาน
2. นายอัครเดช แสนวิชัยโรงเรียนบ้านศรีงามกรรมการ
3. นางฉัตรวรีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
4. นางสาวอวัศยา แสนคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่าเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ส.ต.อ.ดิเรก ภิรมย์สาโรงเรียนต.ช.ด.รัปปาปอร์ตประธาน
2. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
3. นายฤทธิรงค์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
4. นายปรีชา ต้อตานาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
5. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางสร้อยทอง ภูริทัศนันนท์โรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ กันนางค์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธาน
2. นายฤทธิ์รงค์ เดชวงศ์ยาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นายวิศรุต กันทะวงค์โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางเยาวนา พันธุ์แก้วโรงเรียนบ้านปางขุมกรรมการ
5. นางอวัศยา แสนคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่าเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา กาวีโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางชบา โนสุยะโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สายใจอูปโรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
4. นางฉัตรวีย์ แสนมโนรักษ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
5. นายบุญมา ค่วยเทศโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางผ่องศรี อริยะกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธาน
2. นางลัดดา คำยอดใจโรงเรียนบ้านโปงแยงในกรรมการ
3. นายสุขเกษม ดิษบรรจงโรงเรียนบ้านป่าแป๋กรรมการ
4. นางอริยา สุยะลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นายชัยโรจน์ พลราชมโรงเรียนบ่อแก้วเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยโรจน์ พลราชมโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธาน
2. นางจิรารัตน์ บริหารวนเขตต์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
3. นางวรัตชนันต์ ทองประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางราตรี จักรทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
5. นายสุขเกษม ดิษบรรจงโรงเรียนป่าแป๋วิทยา เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี อริยะกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธาน
2. นางราตรี จันทร์ทิพย์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางอริยา สุลังกาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางวรัตชนันต์ ทองประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นายชัยโรจน์ พลราชมโรงเรียนบ่อแก้วเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกว้างประธาน
2. นายทวี สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสุพิน นาระทะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ปันดงเขียวโรงเรียนวัดยั้งเมินเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกว้างประธาน
2. นายทวี สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์โรงเรียนศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสุพิน นาระทะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ปันดงเขียวโรงเรียนวัดยั้งเมินเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา พร้อมประเสริฐโรงเรียนบ้านปางกว้างประธาน
2. นายทวี สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านแจ่งกูเรืองกรรมการ
3. นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสุพิน นาระทะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางกนกวรรณ ปันดงเขียวโรงเรียนวัดยั้งเมินเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านศรีงามประธาน
2. นายอธิคม สุธรรมโรงเรียนบ้านปลาดาวกรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนบ้านปางขุมเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชัยยันต์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านศรีงามประธาน
2. นายจตุภูมิ สิงห์เหลืองโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ แก้วสำโรงโรงเรียนบ้านปางขุมเลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางปุณฑริกา คำมาเรือนโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธาน
2. นางอารีย์ ไชยานะโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางนิภา ไชยประคองโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวพวงพะยอม ภูวันโรงเรียนบ้านทับเดื่อ เลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางปุณฑริกา คำมาเรือนโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธาน
2. นางสาวอารีย์ ไชยานะโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางนิภา ไชยประคองโรงเรียนวัดสันทรายมูลกรรมการ
4. นางสาวพวงพะยอม ภูวันโรงเรียนบ้านทับเดื่อเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายพีรศักดิ์ กาวิละพรรณ์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
3. นายวัชระพงษ์ ปงใจโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด กรรมการ
4. นางจันทรี นางแลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางเลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางบุญต้อม นะคำโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายพีรศักดิ์ กาวิละพรรณ์โรงเรียนสหกรณ์ดำริกรรมการ
3. นายวัชระพงษ์ ปงใจโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
4. นางจันทรี นางแลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรรณี ไชยทนงโรงเรียนบ้านบวกหมื้อประธาน
2. นางวิลาวรรณ์ กุมเงินโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ดาวสนั่นโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ดวงสันโรงเรียนทรายทองราฎอุทิศเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดรุณี สิงหศักดิ์โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางสาวจุไรรัตน์ ระดมโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แก้วมณีโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการ
5. นางชนานันทน์ ฟองศิริโรงเรียนบ้านต้นรุงเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุณี สิงหศักดิ์โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางสาวจุไรรัตน์ ระดมโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
3. นางบุษยา เทอดธรรมไพศาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ แก้วมณีโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
5. นางชนานันทน์ ฟองศิริโรงเรียนบ้านต้นรุงเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธาน
2. นางหลินฟ้า กันตีโรงเรียนบ้านพระนอนกรรมการ
3. นางสายพิณ ติกอภิชาตโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นางธัญญารักษ์ บุญรสศักดิ์โรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธาน
2. นางจันทร์ทิพย์ เสาร์ไชยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
3. นางสุจริตรา พงศ์ทวีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
4. นางอรุณศรี เชาว์ธุรีโรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางสาวศิวพร ธรรมชาติอุดมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางเลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางคมคาย ศรีทาเกิดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธาน
2. นายเกษม อุตตะมะติงโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ เสาร์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางวิไลพร ชนะชัยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7กรรมการ
5. นางสาวศิวพร ธรรมชาติอุดมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางเลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประชัน ทินอุทัยโรงเรียนบ้านโป่งประธาน
2. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายชัยยุทธ แสนเมืองมูลโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ สิทธิ์กันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประชัน ทินอุทัยโรงเรียนบ้านโป่งประธาน
2. นายณัฐพร ปันยังโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นายชัยยุทธ แสนเมืองมูลโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ นวลแปงโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ สิทธิ์กันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางณัฐนันท์ วงศ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นายกัณวีร์ พวงสายใจโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
3. นายภาคภูมิ ยะมะโนโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
4. นายประสาน อุดมสารีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
6. นายศรัณย์ จอมแปงโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์2เลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกัณวีร์ พวงสายใจโรงเรียนบ้านต้นรุงประธาน
2. นายประดิษฐ์ อินธิไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายมงคล อามะลิโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
4. นายประสาน อุดมสารีโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดกรรมการ
5. นายอดุลย์ สายหมอกโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ หอมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธาน
2. นายเกียรติภูมิ จันทร์บุญเป็งโรงเรียนบ้านแม่เหียะกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เมืองมีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นายพิจิตร มีเพ็งจันทร์โรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
5. นางประมวลลักษณ์ ศรพระรามโรงเรียนบ้านหนองหารเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสถาบัน ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนบ้านแม่ลานคำประธาน
2. นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่งโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ มณฑาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางศิรินทิพย์ มาตระกูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ คำมาโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิคม คำโพธิ์โรงเรียนบ้านศาลาประธาน
2. นายสุทธิรัตน์ เกษรโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ชำนาญอาสาโรงเรียนประดู่วิทยากรรมการ
4. นายอุดร ไกลถิ่นโรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
5. นางวลาพร กันธรรมโรงเรียนบ้านปางกว้างเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ กรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธาน
2. นายสุทัศน์ ขัดงามโรงเรียนบ้านผึ้งกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ชัยสารโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
5. นางสาวหทัยกาณร์ บัวชุมโรงเรียนบ้านหลักปันเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนุกุล อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่่าตึงวิทยาคารประธาน
2. นายดิฐพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนบ้านโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นายทัศพงษ์เดช ดวงพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
6. นางสุกัญญา ดวงสว่างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
7. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอนุกุล อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่่าตึงวิทยาคารประธาน
2. นายดิฐพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนบ้านโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นายทัศพงษ์เดช ดวงพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
6. นางสุกัญญา ดวงสว่างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
7. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุกุล อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่่าตึงวิทยาคารประธาน
2. นายดิฐพงษ์ เด่นระมณีโรงเรียนบ้านโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายมนตรี มุ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
5. นายทัศพงษ์เดช ดวงพิมพ์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
6. นางสุกัญญา ดวงสว่างโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
7. นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนศรีบุญเรืองประธาน
2. นางจรรยา สายวงศ์อินทร์โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5กรรมการ
3. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฏฐ์โรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
6. นางดรุณี งามชื่นโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
8. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
9. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่่าตึงวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธาน
2. นางจรรยา สายวงศ์อินทร์โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5กรรมการ
3. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฎฐ์โรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
6. นางดรุณี งามชื่นโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
8. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
9. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่่าตึงวิทยาคารเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอินทร แก้วป้อมโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองประธาน
2. นางจรรยา สายวงศ์อินทร์โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5กรรมการ
3. นายรวีโรจน์ ศิลป์จิรัฎฐ์โรงเรียนบ้านแม่ยางห้ากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พระเนตรโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
5. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
6. นางดรุณี งามชื่นโรงเรียนบ้านป่าฮิ้นกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยโทจำนงค์ แดงจีนโรงเรียนบ้านแม่แสะกรรมการ
8. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯกรรมการ
9. นางรัตนา อินทร์ศวรโรงเรียนสันป่่าตึงวิทยาคารกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุดาศรี คำดีโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่างประธาน
2. นางสุวณีย์ พาศิริโรงเรียนชุมชนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวพัฒนี สิทธิกันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นางจันทิพย์ มากสงขลาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชาคริต อินชัยโรงเรียนบ้านปางฮ่างประธาน
2. นายชาญชัย งามยิ่งโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นายประหยัด ปละมัยโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวกรรมการ
4. นางอำพร กวงคำโรงเรียนบ้านแม่เหียะเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจรัล พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ประธาน
2. นายบอลอย เลวงดีพงศ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญมาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางพุทธิตา เจริญธรรมโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
6. นางสาวใบหยก อิ่มศิริโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
7. นางสาวนัฐธิชา รัมมะพลโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
8. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรัล พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ประธาน
2. นายบอลอย เลวงดีพงศ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญมาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางพุทธิตา เจริญธรรมโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
6. นางสาวใบหยก อิ่มศิริโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
7. นางสาวนัฐธิชา รัมมะพลโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
8. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัล พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้กรรมการ
2. นายบอลอย เลวงดีพงศ์โรงเรียนบ้านปางไฮกรรมการ
3. นางสุพัตรา บุญมาโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางพุทธิตา เจริญธรรมโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
5. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
6. นางสาวใบหยก อิ่มศิริโรงเรียนบ้านป่าตุ้มกรรมการ
7. นางสาวนัฐธิชา รัมมะพลโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
8. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวรรณพร วงศ์สายใจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธาน
2. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางวิไล เสือเรืองโรงเรียนบ้านทับเดื่อกรรมการ
4. ส.ต.อ.วัชระ มังสังโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. นายจิรจักร์ ตัณฑศรีโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
6. นายอัครเดช กุณราชาโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธาน
2. นางสุจิตรา เชี้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสิริพรรณ บุญตอมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
5. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธาน
2. นางสุจิตรา เชี้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางสิริพรรณ บุญตอมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
5. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ วิริยะนราทิพย์โรงเรียนวัดบ้านป้อกประธาน
2. นางทรงศรี วงศ์สุฤทธิ์โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยากรรมการ
3. นางอ่อนอุมา จุลพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางสิริพรรณ บุญตอมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
5. นางสุจิตรา เชี้อพูลโรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แอบคำโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรี.สุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญา โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ วิริยา โรงเรียนบ้านเมืองขอน กรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ กิตติ์เรืองธนันโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายนพรัตน์ เขื่อนปัญญาโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ วิริยาโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านโป่งแยงในกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา พงษ์เย็นโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายปรัชญ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางพรรณนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
7. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายปรัชญ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางพรรณนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
7. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายปรัชญ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางมาลี ไวว่อง โรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
5. นางพรรณิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
7. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปรัชญ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางพรรนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
7. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรัชญ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางพรรณิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
7. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปรัชญ ณ เชียงใหม่โรงเรียนบ้านบวกจั่นประธาน
2. นางมาลี ไวว่องโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางพรรนิภา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
4. นายไพโรจน์ ธรรมชัยโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางยุพิน นำเจริญโรงเรียนวัดบ้านป้อกกรรมการ
6. ว่าที่ัพันตรีรักษา ไชยชนะโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคารกรรมการ
7. นางประพิมพ์พร เดียวสมคิดโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางนางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นางสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธาน
2. นางวัชรีย์วรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายนายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธาน
2. นางวัชรีย์วรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ยานะโรงเรียนบ้านแม่แสะประธาน
2. นายวสันต์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายเทวินทร์ อุทราโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ โสธรประภากรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
5. นางเกวลิน มธุรสาทิสโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายสังวรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
7. นางวชิราภรณ์ อรุณภาสโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
8. นายเทวราช ปงลังกาโรงเรียนบ้านป่าตุ้มเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธาน
2. นางวัชรีย์วรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธาน
2. นางวัชรีย์วรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธาน
2. นางวัชรีย์วรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัยศรี พูศรีโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดประธาน
2. นางวัชรีย์วรรณ หงษ์สิบแปดโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางเจตศรี ไชยสารโรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นายจำรัส มณีวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหมือดกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ พรมใบลาโรงเรียนบ้านแม่โต๋กรรมการ
6. นายธีระวุฒิ ธาตุทองโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางนางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
8. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นางดารินทร์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางศิริโสภา อินทะวันโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางเกษราภรณ์ สุริยวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางปัญชญา กาคำโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยา ทองศักดิ์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
6. นางพัชรา แสงแก้วโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
7. นางรุ่งนภา เมืองอินทร์โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
8. นางนวลละออ จุมปามัญโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
9. นางนวลจันทร์ สมิทธิกุลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางโนรี ชัยชมภู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ประธาน
2. นางบังอร พวงมาลัย โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กรรมการ
3. นางปรานอม นันทะชัย โรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการ
4. นางกาญจนศรี เหล่าชัย โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ คำลอม โรงเรียนแม่ขะปู เลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม โรงเรียนวัดแม่เลย ประธาน
2. นายสำราญ อินทอง โรงเรียนป่าแป๋วิทยา กรรมการ
3. นายสภาพร ตุ้ยยวงโรงเรียนพร้าวบูรพา กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ดวงบาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางโนรี ชัยชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ประธาน
2. นางบังอร พวงมาลัย โรงเรียนบ้านแม่เหียะ กรรมการ
3. นางปรานอม นันทะชัย โรงเรียนบ้านผึ้ง กรรมการ
4. นางกาญจนศรี เหล่าชัย โรงเรียนบ้านร่มหลวง กรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ คำลอม โรงเรียนบ้านแม่ขะปูเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธาน
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาประธาน
2. นายสมชาย เรือนน้องโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทวีลักษณ์ ทองอินปัน โรงเรียนบ้านริมใต้ ประธาน
2. นายเลทู น้อยทูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กรรมการ
3. นางลำยอง จืมทรายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กรรมการ
4. นางมาลี อินธิไชย โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
5. นางพิชาญ เคหังโรงเรียนวัดสันทรายมูลเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทวีลักษณ์ ทองอินปัน โรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นายเลทู น้อยทูโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า กรรมการ
3. นางลำยอง จืมทรายโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ กรรมการ
4. นางมาลี อินธิไชย โรงเรียนพร้าวบูรพากรรมการ
5. นางพิชาญ เคหังโรงเรียนวัดสันทรายมูลเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอติวิชญ์ ประทุม โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ประธาน
2. นายวีรศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว กรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ จันทร์มีโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
5. นายฉัตรพงษ์ บ่อแก้วโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวประธาน
2. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้เลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แวประธาน
2. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นายปกานต์ อุดมธนสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้เลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไพสิน มหาวรรณ์โรงเรียนป่าแป๋วิทยาประธาน
2. นางสาวภาวิณี สิงคราชโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กรรมการ
3. นางดารารัตน์ ฉางข้าวพรหมโรงเรียนบ้านป่าลาน กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ปิยะวัฒนกุล โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว กรรมการ
5. นายปกานต์ อุดมธนสารสกุลโรงเรียนบ้านริมใต้ เลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน ประธาน
2. นายสถิตย์ภรณ์ กีฬาแปงโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางพิกุล กาวิละพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางสมณัชณี ทาไวโรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน แสงปราชโรงเรียนบ้านหนองมะจับเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมาลีรัตน์ กำแพงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน ประธาน
2. นายสถิตย์ภรณ์ กีฬาแปงโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางพิกุล กาวิละพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางสมณัชณี ทาไวโรงเรียนภูดินวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน แสงปราชโรงเรียนบ้านหนองมะจับเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ประธาน
2. นางสาวภาวินี สิงคราชโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง โรงเรียนสันมหาพนวิทยา กรรมการ
4. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กรรมการ
5. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แว เลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศิวภัค พรมญานโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางสาวภาวินี สิงคราชโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นายนิรุตติ์ เขตสิทธิ โรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
5. นายเจษฏา ก้องสาครโรงเรียนบ้านแม่แว เลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ทุนคำโรงเรียนพร้าวบูรพาประธาน
2. นางไลวัลย์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านพระนอนกรรมการ
3. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
4. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
5. นางกษิรา ทองเชื้อโรงเรียนบ้านแม่ย่อยเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ทุนคำโรงเรียนพร้าวบูรพาประธาน
2. นางไลวัลย์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านพระนอนกรรมการ
3. นางจตุพร ผิวเหมาะโรงเรียนบ้านปางกว้างกรรมการ
4. นางอารีย์ ธรรมเสนาโรงเรียนบ้านแม่ตะละกรรมการ
5. นางกษิรา ทองเชื้อโรงเรียนบ้านแม่ย่อยเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจำลอง แรมจันทร์ โรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
3. นางสาวจิราพร สารศรีโรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการ
4. นายสมชาย เรือนน้อง โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการ
5. นายสงัด ไชยชนะ โรงเรียนบ้านต้นรุง เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจำลอง แรมจันทร์ โรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางกรเกตุ ฟุ้งวิทยาโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กรรมการ
3. นางสาวจิราพร สารศรีโรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการ
4. นายสมชาย เรือนน้อง โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการ
5. นายสงัด ไชยชนะ โรงเรียนบ้านต้นรุง กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากร โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ประธาน
2. สิบเอกสุวิวัฒน์ ชัยโยโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นายชุม สักคำ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. นายจงจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหลักปัน เลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ พิทักษ์ศักดากรโรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ประธาน
2. สิบเอกสุวิวัฒน์ ชัยโยโรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
3. นายชุม สักคำ โรงเรียนบ้านขุนแจ๋กรรมการ
4. นายจงจิตร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหลักปันเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชวลิต บัวรมย์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ประธาน
2. นางสาวพิกุลทอง ทาแดง โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กรรมการ
3. นางวิภาดา กอนสวรรค์โรงเรียนวัดอมลอง กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนทุ่งโป่ง กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ดวงบาล โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางประคอง เสรีกุล โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ประธาน
2. นางสาวศิริวรรณ เวียงทอง โรงเรียนบ้านปางไฮ กรรมการ
3. นางสุภา สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง กรรมการ
4. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียร โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการ
5. นางเบญจมาศ คำชั่ง โรงเรียนบ้านปางขุม เลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประคอง เสรีกุล โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ประธาน
2. นางสาวศิริวรรณ เวียงทอง โรงเรียนบ้านปางไฮ กรรมการ
3. นางสุภา สิทธิราชโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
4. นางสุกัญญา ธรรมเสฐียร โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการ
5. นางเบญจมาศ คำชั่ง โรงเรียนบ้านปางขุม เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร บุญโต โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ประธาน
2. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
3. นายสมนึก ยอดสร้อย โรงเรียนวัดปางมะกล้วย กรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ศิริเครือวัลย์โรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
5. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทองโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจินดา ปัญญาศรีโรงเรียนวัดปางเติม ประธาน
2. นางเอื้อมพร ยิ้มศรี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กรรมการ
3. นางบุษบา ญาณเดชากุลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการ
4. นางประนอม สมคำแสง โรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการ
5. นางชัญญาภัค แซ่ติ้ง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจินดา ปัญญาศรีโรงเรียนวัดปางเติม ประธาน
2. นางเอื้อมพร ยิ้มศรี โรงเรียนบ้านท่าเกวียน กรรมการ
3. นางบุษบา ญาณเดชากุลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา กรรมการ
4. นางประนอม สมคำแสง โรงเรียนบ้านปางกว้าง กรรมการ
5. นางชัญญาภัค แซ่ติ้ง โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรัชญา กานิล โรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุตา โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการ
3. นางสาวพิมพกานต์ จอมจันทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 7 กรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นายเทพชัย วิชัยยา โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วประธาน
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุตา โรงเรียนวัดบ้านเหล่า กรรมการ
3. นางสาวพิมพกานต์ จอมจันทร์โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 7 กรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ มาลาสุริยาโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
5. นายเทพชัย วิชัยยา โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางอัธยา เป้าเจริญโรงเรียนเมฆขจร กรรมการ
3. นางปิยะภา วิระยานราธิปโรงเรียนวัดบ้านป๊อก กรรมการ
4. นางรัชนี บัณฑิตสกุลโรงเรียนบ้านต้นรุง เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางผ่องพันธ์ อินทร์ชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางอัธยา เป้าเจริญโรงเรียนเมฆขจร กรรมการ
3. นางปิยะภา วิระยานราธิปโรงเรียนวัดบ้านป๊อก กรรมการ
4. นางรัชนี บัณฑิตสกุลโรงเรียนบ้านต้นรุง เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิริพรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ประธาน
2. นางพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
3. นางกรนันท์ สิโรรสโรงเรียนวัดนาเม็งกรรมการ
4. นายสงกรานต์ คำวงศ์ปิน โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการ
5. นางศรีใจ เปี่ยมประสงค์ โรงเรียนสหกรณ์ดำริ เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ คำเป็งโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางพิสันต์ จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ กรรมการ
3. นางกรนันท์ สิโรรสโรงเรียนวัดนาเม็งกรรมการ
4. นายสงกรานต์ คำวงศ์ปิน โรงเรียนบ้านปางขุม กรรมการ
5. นางศรีใจ เปี่ยมประสงค์ โรงเรียนสหกรณ์ดำริเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดำอำไพ โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น ประธาน
2. นายอดิศักดิ์ อิ่นแก้วโรงเรียนครูบ้านแม่ลานคำ กรรมการ
3. นายจำรัส ธิพึงโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ มั่นชาโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
5. นางนันทนา บริรักษ์ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธงจักร์ อยรังสฤษฎ์กูล โรงเรียนบ้านแม่สา ประธาน
2. นายปรีชา กุนาสิงห์ โรงเรียนบ้านแม่ปาคี กรรมการ
3. นายจรัล จันทิพย์ โรงเรียนวัดยั้งเมิน กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ดวงบาลโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กรรมการ
5. นายมงคล สุคมโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวปรานอม บุญซื่อโรงเรียนบ้านป่าติ้วประธาน
2. นางสาวสุภัสสรา เปอะโพโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายนเรศ ขนมหัดโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
4. นางสีดา ณาระศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
5. Miss.Amanda Ferrilaโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวประนอม บุญซื่อโรงเรียนบ้านป่าติ้วประธาน
2. นางสาวสุภัสรา เปอะโพโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นางสาวสีดา ณาระศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองปิดกรรมการ
4. นายนเรศ ขนมหัดโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลกรรมการ
5. Miss.Amanda Ferrilaโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางจิรภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองประธาน
2. นางนวรัตน์ โนหลักหมื่นโรงเรียนทรายทองราษฏร์อุทิศกรรมการ
3. นางเกษมณี บุญยงโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
5. Mr.Christofer .โรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ คำดอนโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าประธาน
2. นายเสน่ห์ พัฒนากล้าโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี พนาลัยชีวันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นายจักร พรสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางกรรมการ
5. Mr.Phillip O'Haraโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวราพร คำดอนโรงเรียนบ้านแม่ยางห้าประธาน
2. นายเสน่ห์ พัฒนากล้าโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี พนาลัยชีวันโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
4. นายจักร พรสุภาพโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางกรรมการ
5. Mr.Phillip O'Haraโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ พวงมาลัยโรงเรียนบ้านห้วยบงประธาน
2. นางกฤติยา คันธาณิชโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางจุรีย์ กันโฑโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
4. นายอมร ไชยาส้าวโรงเรียนบ้านแม่แวกรรมการ
5. Mr.Kennelt Barnesโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวกันยา เบิกบานโรงเรียนสหกรณ์ดำริประธาน
2. นางอุษา ดวงเพชรโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5กรรมการ
3. นายพิศุทธิ์ คำดอนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางสาวมีนา เตชะวงค์โรงเรียนบ้านแม่ขะปูกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล กลนาวาโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
6. Mr.I.M. Ascienzoโรงเรียนบ้านหลวง จ.น่านกรรมการ
7. Mr.Stephen Bernard Hansonโรงเรียนบ้านดอนแก้วเลขานุการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุภาวิณี สุวรรณโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางสาวพรพิมล กลนาวาโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางจันจิรา โนคำโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
4. นางลำดวน มุ่งทำดีโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี พนาลัยชิวินโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่ากรรมการ
6. นายพิศุทธิ์ คำดอนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
7. นางสุภัค นอสเทนโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนบ้านแม่ปาคีประธาน
2. นางพนิตพิชา จินาเคียนโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. นายวัชระ สายแก้วโรงเรียนวัดยั้งเมินกรรมการ
4. นางอรุณี ตาคำโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
5. Mr.Robert Allen Radtkeโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา บุญยังโรงเรียนบ้านสันกลางประธาน
2. นางปราณี แก้วโสมโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
3. นางทับทอง สินชัยกิจโรงเรียนบ้านร่ำเปิงกรรมการ
4. นางสาวปิยะวดี ยะแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอดกรรมการ
5. Miss.Kasama Yotinโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางประไพณี ไชยวรกุลโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางสุวณี บุณยนฤธีโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางภรณ์ศิณี ขันแก้วโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
4. นางนุจรี จอมแปงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. Mr.Kennelh Barnesโรงเรียนบ้านแม่สาเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตติกาล ศรีบุญมีโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมน้อยโรงเรียนอนุบาลสวนองุ่นกรรมการ
3. Mrs.Leaw Haonanโรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติกาล ศรีบุญมีโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางสาวเพ็ญนภา สุธรรมน้อยโรงเรียนอนุบาลสวนองุ่นกรรมการ
3. Mrs.Leaw Haonanโรงเรียนบ้านหนองปลามันเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา โย่ทูโรงเรียนบ้านแม่ขะปูประธาน
2. นางสาวภคมน ตันติบันลือโรงเรียนบ้านแม่ลานคำกรรมการ
3. Mrs.Namiki sashikoโรงเรียนเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเอกราช ฉัตรใจคำโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งประธาน
2. นายปรัชญา กานิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
3. นายชูชาติ จันทร์อินทร์โรงเรียนป่าแป๋วิทยากรรมการ
4. นางรัตติกรณ์ ประดิษฐ์โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
5. นายพจนเวทย์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านป่าติ๋วเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้วโรงเรียนบ้านแม่แมมประธาน
2. นายณรงค์ สิทธิราชโรงเรียนบ้านต้นรุง กรรมการ
3. นายชัชวาล วังสุนทรโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นายเจริญ บุญพินโรงเรียนสันทรายหลวง กรรมการ
5. นางดวงเดือน สะดับโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
6. นายดำรงเกียรติ คำเกิดโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าเลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงยศ หล้าสุขโรงเรียนวัดทรายมูลประธาน
2. นางพิมวรา สดับโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ศิริเขตต์โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวรรธก์ศักดิ์ ศาลาน้อยโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
5. นายนิวัตร เสริมสิริโรงเรียนบ้านแม่ตะมานกรรมการ
6. นางพิมพ์วรา สดับโรงเรียนแม่ปาคีกรรมการ
7. นางพนมพร พรมมินทร์โรงเรียนบ้านแม่ลานคำเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณีโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นายอาราม สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นายสุวิชา กาคำโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุนทร แสนชัยโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นายสมศักดิ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด กรรมการ
3. นางพิกุล สุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าบง กรรมการ
4. นางจันทรี นางแลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจางกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ยอดคำลือโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พรมทาโรงเรียนบ้านแม่โต๋ประธาน
2. นางพัชนี เรือนคำโรงเรียนบ้านป่าติ้วกรรมการ
3. นางคำเพียร โพธิจิตรโรงเรียนบ้านหนองไคร้ กรรมการ
4. นางจุรีย์ ธรรมแงะโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด เลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
1. นางประไพ ด่านวิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางอารยา สาระจันทร์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางอรพิน ชวลิตหิรัณย์โรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพินธ์ ทิพยจักรโรงเรียนบ้านหนองไคร้เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมาลี สายใจอูปโรงเรียนบ้านแม่เหียะ ประธาน
2. นางสาวดารณี ประยูรวงษ์โรงเรียนบ้านหนองปลามันกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ขันธสะอาดโรงเรียนบ้านแม่โจ้กรรมการ
4. นางอัฎางค์พร มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
5. นางวลิณีย์ ธนันอมรพนงค์โรงเรียนชุมชนบ้านดงเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประนอม ฉัตรทองโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7ประธาน
2. นางอุษา ยุทธิ์กิจสถาพรโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ พรหมชัยโรงเรียนบ้านปางไม้แดงกรรมการ
4. นางศรีสุรางค์ ไฮคำโรงเรียนบ้านแม่ขะปูเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางชลาลัย แก้วกิริยาโรงเรียนบ้านหลักปันประธาน
2. นางสาวอุบลรัตน์ บุญมาสร้อย โรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางจิรภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางชลาลัย แก้วกิริยาโรงเรียนบ้านหลักปันประธาน
2. นางสาวอุบลรัตน์ บุญมาสร้อยโรงเรียนบ้านแม่ปาคีกรรมการ
3. นางสาวศรีพลอย ขาวงามโรงเรียนสบเปิงวิทยากรรมการ
4. นางจิรภา เลรามัญโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายกฤศน์วรรต บัวเรียวโรงเรียนบ้านแม่ย่อยประธาน
2. นางสาวศิวพร ทิพย์พละโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายภัคคุณ นามวงค์โรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
4. นายธีรนันท์ ชุ่มใจโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายกฤศน์วรรต บัวเรียวโรงเรียนบ้านแม่ย่อยประธาน
2. นางสาวศิวพร ทิพย์พละโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นายภัคคุณ นามวงค์โรงเรียนบ้านสันปงกรรมการ
4. นายธีรนันท์ ชุ่มใจโรงเรียนวัดท่าข้ามเลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางสุพิศ ผัดแสนโรงเรียนบ้านร่มหลวงกรรมการ
3. นางเพลินพิศ มันกระโทกโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
4. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
5. นางสุนทรา สมนิลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางเหรียญทอง คำยองโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประธาน
2. นางเพลินพิศ มันกระโทกโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางโรจน์รัศมี ทับทิมทองโรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
4. นางสุนทรา สมนิลโรงเรียนสบเปิงวิทยาเลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายโกวิท หมื่นทาโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางสมพร ตุ่นคำโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ใจแก้วสพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
4. นางณาณิศา เม่นแต้มสพป.เชียงใหม่ เขต ๒เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท หมื่นทาโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางสมพร ตุ่นคำโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ใจแก้วสพป.เชียงใหม่ เขต ๒กรรมการ
4. นางณาณิศา เม่นแต้มสพป.เชียงใหม่ เขต ๒เลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธาน
2. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธาน
2. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธาน
2. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธาน
2. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสบเปิงวิทยาประธาน
2. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ ทองสุขโรงเรียนสันป่าสักวิทยาประธาน
2. นางดารา มูลละโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ขัตติมะโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวัทยารัตน์ กาญจนพันธุ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธาน
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกันยารัตน์ กาญจนาพันธ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธาน
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์ฯเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกันยารัตน์ กาญจนาพันธ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธาน
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์ฯเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกันยารัตน์ กาญจนาพันธ์บุญโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวประธาน
2. นางสังวาลย์ วงศ์สกุลโรงเรียนสันป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางบุษบา อุตะมะโรงเรียนชุมชนสหกรณ์ฯเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์รัตน์ พรหมชนะโรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นางสุริยา คำหล่อโรงเรียนสันทรายหลวงกรรมการ
3. นางรุ้งลาวัลย์ ใจลึกโรงเรียนสหกรณ์ดำริฯเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญา ยี่ดวงโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางเสาวลักษณ์ คำใจโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวกันยา เบิกบานโรงเรียนสหกรณ์ดำริเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลาประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลาประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลาประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมาหาพนวิทยากรรมการ
3. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลาประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิวรรณ พัฒนากล้าโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางบัวไล ม่วงศรีโรงเรียนบ้านสันพระเนตรกรรมการ
3. นางชุติมา ชูชัยโรงเรียนบ้านแม่โต๋เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนเรศ บุญลอยโรงเรียนบ้านศาลาประธาน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์คำโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นางนิจชิตา อินยิ้มโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพจนีย์ ชุ่มจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนบ้านผึ้งเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพจนีย์ ชุ่มจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพจนีย์ ชุ่มจิตต์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางอำนวย อินทวงศ์โรงเรียนบ้านบวกเปากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ถาชื่นโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธาน
2. นายจักรพันธ์ อรุโณทัยโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพาเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชำนาญยุทธ ชมภูคำโรงเรียนบ้านป่าลานประธาน
2. นายจักรพันธ์ อรุโณทัยโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงกรรมการ
3. นางมาลี อินธิไชยโรงเรียนพร้าวบูรพาเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัฒน์โรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
3. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณีรัตน์ ยี่สารพัดโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางบุษกร คำปันโรงเรียนบ้านหลักปันกรรมการ
3. นางโสพิศ เวียงหล้าโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้กรรมการ
2. นางเอมชานุช ไคร้งามโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นางประไพศรี พุฒธิมาโรงเรียนบ้านหนองหารเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์สุพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมาหาพนวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ ศริวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์สุพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ ศริวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์สุพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมาหาพนวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ ศริวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์สุพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมหาพนวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ ศริวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทิพย์สุพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนสันทรายหลวงประธาน
2. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนบ้านหนองหารกรรมการ
3. นายสุเมธ ศริวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีย์รัตน์ วันนะโรงเรียนบ้านริมใต้ประธาน
2. นางเกษร ภมรสูตรโรงเรียนสันมาหาพนวิทยาประธาน
3. นายสุเมธ ศริวิไลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุทยา บิดขุนทดโรงเรียนประชาสามัคคีประธาน
2. นางสุวคนธ์ ทรงธรรมโรงเรียนบ้านสันศรีกรรมการ
3. นางนิราพร พึ่งนิลโรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางโสภา ตังเยาว์โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางโสภา ตังเยาว์โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางโสภา ตังเยาว์โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนันทกา ปิ่นมณีโรงเรียนบ้านสันคะยอมประธาน
2. นางโสภา ตังเยาว์โรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางกษมน ตาเขียวโรงเรียนสันทรายหลวงเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นายพิพัฒน์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นายพิพัฒน์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นายพิพัฒน์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นายพิพัฒน์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นายพิพัฒน์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปริยวัฒน์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันประธาน
2. นายพิพัฒน์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองกรรมการ
3. นายปฏิภาณ โรจน์รุ่งโรงเรียนสันมหาพนวิทยาเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธาน
2. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดกรรมการ
3. นายบุญเทิง มูลต๊ะโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายศิริ ถาวรโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสรี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงประธาน
2. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสรี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงประธาน
2. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสวี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงฯประธาน
2. นายศิริ ถาวรโรงเรียนวัดปางมะกล้วยกรรมการ
3. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสรี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงประธาน
2. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสรี จันทขาวโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงประธาน
2. นายศิริ ถาวรโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
3. นายจรูญ อำนาโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธาน
2. นายทวี เตรียมอ้ายโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านปางมะกล้วยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธาน
2. นายทวี เตรียมอ้ายโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านปางมะกล้วยกรรมการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธาน
2. นายสมพงค์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัลติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้าสะลวงนอกประธาน
2. นายทวี เตรียมอ้ายโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านปางมะกล้วยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธาน
2. นายสมพงษ์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัลติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธาน
2. นายทวี เตรียมอ้ายโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนบ้านปางมะกล้วยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ ธรรมดุลพินิจโรงเรียนบ้านบวกเปาประธาน
2. นายสมพงค์ บุญช่วยโรงเรียนวัดท่าข้ามกรรมการ
3. นางสาวมัลติกา แสงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบ่อแก้วเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอำพร ทองมูลโรงเรียนบ้านสะลวงนอกประธาน
2. นายทวี เตรียมอ้ายโรงเรียนบ้านเมืองขอนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา แควสยองโรงเรียนวัดปางมะกล้วยเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล กลนาวาโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล กลนาวาโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล กลนาวาโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท อินต๊ะทาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นางสาววราภรณ์ ปันสาโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล กลนาวาโรงเรียนบ้านป่าลานเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะประธาน
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะประธาน
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะประธาน
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัมเรศ พรมเสนโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะประธาน
2. นายสมเกียรติ มณีรักษ์โรงเรียนบ้านป้าจี้วังแดงกรรมการ
3. นางนราพร ฟูมูลเจริญโรงเรียนบ้านแม่แฝกเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ รอบเมืองโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ รอบเมืองโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนบ้านป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ รอบเมืองโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ รอบเมืองโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางสุนีย์ สมัครโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
3. นางราตรี บริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวอำพรรณ พรหมเสนโรงเรียนสันคะยอมประธาน
2. นางจิรัฐิกา สมณาโรงเรียนชุมชนบ้านดงกรรมการ
3. นางบุญเพลิน บุญเมยโรงเรียนบ้านต้นรุงกรรมการ
4. นางตรีนุช คุณยศยิ่งโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยกรรมการ
5. นางปราณี ไชยเทศโรงเรียนสันป่าสักวิทยาเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรพรรณี รอดทองคำโรงเรียนบ้านโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
2. นางอัจฉรา วรหาญโรงเรียนวัดปางเติมกรรมการ
3. นางจำเนียร ขันธะโรงเรียนบ้านแม่ปั๋งกรรมการ
4. นางประกายดาว ใจคำปันโรงเรียนบ้านหนองไคร้กรรมการ
5. นางจำปี วงศ์ปาลีย์โรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกำไล เอี่ยมงามโรงเรียนบ้านแม่สาประธาน
2. นางพรศิริ ษมาจิตสุจริตธรรมโรงเรียนแม่ขะปูกรรมการ
3. นางสาวทวีสุข ต้นเทวีโรงเรียนบ้านท่าเกวียนกรรมการ
4. นางเกษรินทร์ เป็งจันทร์โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยากรรมการ
5. นางพัชรา มัทธวรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ปาคีเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]